Bakgrund och sammansättning

Programråd inrättades inom lärarutbildningarna vid Stockholms universitet 2016, efter gemensamma beslut av Områdesnämnden för naturvetenskap och Områdesnämnden för humanvetenskap. Programråden är beredande organ i områdenas organisation för lärarutbildningsfrågor.

Följande programråd är inrättade.

 • Yrkeslärarprogrammet*
 • Förskollärarprogrammet*
 • Grundlärarprogrammet - inriktning mot arbete i fritidshem*
 • Grundlärarprogrammet - inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3*
 • Grundlärarprogrammet – inriktning mot arbete i årskurs 4-6
 • Ämneslärarprogrammet - inriktning mot humaniora och samhälle*
 • Ämneslärarprogrammet - inriktning mot språk*
 • Ämneslärarprogrammet i matematik, naturvetenskap och teknik
 • Kompletterande pedagogisk utbildning inom naturvetenskap
 • Kompletterande pedagogisk utbildning inom humanvetenskap *

*Programansvarig institution på det humanvetenskapliga området, övriga på det naturvetenskapliga området.
 

Ledamöter utses för en mandatperiod på tre år. På uppdrag av respektive kursansvarig fakultet ges institutionsstyrelsen för respektive institution (som har kursansvar för en kurs i respektive lärarutbildning) möjlighet att nominera ledamöter till respektive programråd.
Ledamöter i programråden utses av vicerektorerna i samråd med varandra, på delegation av respektive områdesnämnd.

Varje programråd leds av en programansvarig institution och har följande sammansättning:

 • representanter från programansvarig institution (en ledamot och ett administrativt stöd)
 • representanter från kursansvariga institutioner (utifrån examenstillstånd), varav VFU- representanten är VFU-studierektor vid programansvarig institution
 • en extern verksamhetsrepresentant från skolverksamhet
 • två representanter utsedda av Stockholms universitets studentkår samt
 • ev. representanter från andra lärosäten eller branschorganisationer i tillämpliga fall

Det är möjligt att utse suppleanter för samtliga ledamöter. Vid behov kan ytterligare ledamöter adjungeras till programrådens möten.

Programrådens uppdrag och mandat (reviderad 200205)

Programråden utgör ett ändamålsenligt och formellt sammanhang för planerings-, utvecklings- och uppföljningsfrågor. Programråden ska bevaka lärarutbildningsprogrammens progression och innehåll och föreslå förändringar och är därför formellt inrättade organ inordnade i befintliga berednings- och beslutsprocesser.
Programråden har inte beslutsmandat utan rapporterar till områdesnämnderna via lärarutbildningsberedningarna inom respektive område. De förslag som lämnas av programråden till beredningarna ska vara förankrade i berörd(a) institutionsstyrelse(r). I fall där programråd och institutionsstyrelse(r) inte kan enas ska frågan föras vidare för diskussion i lärarutbildningsberedningarna och vid behov till områdesnämnd. Uppdraget som specificeras i detalj längre fram i dokumentet är formulerat med utgångspunkt i en verksamhetscykel som inbegriper planering, genomförande, utvärdering och utveckling.
Programråden ska fokusera på kvaliteten och innehållet i utbildningen. Programrådens arbete ska årligen redovisas i en kortare programuppföljning som överlämnas och rapporteras till respektive lärarutbildningsberedning och utgör underlag för erfarenhetsutbyte mellan programrådsordförandena vid ett gemensamt möte.
Programuppföljningen ska kortfattat sammanfatta det årliga utvecklingsarbetet i programmet. I programuppföljningen beskrivs hur arbetet i programråden genomförts, hur samarbetet inom rådet har fungerat, uppföljning av programmet och kurserna samt genomförda och föreslagna åtgärder. Vårterminens sista möte ägnas åt att följa upp läsåret som varit. Inför mötet görs ett underlag som diskuteras under mötet och därefter görs en skriftlig sammanställning om max 1500 ord, vilken överlämnas till lärarutbildningsberedningarna.

Programrådens uppdrag

Programrådets uppdrag är följande i relation till verksamhetens faser:

Planering:


–    Utbildnings- och kursplaner:

 • granska och utveckla utbildningsplaner och diskutera utkast till kursplaner vilka därefter bereds i enlighet med gällande handläggningsordningar. Efter behandling i programrådet beslutas och bereds utbildningsplaner och kursplaner i enlighet med gällande besluts- och delegationsordning samt riktlinjer för utbildningsplaner/kursplaner
 • samordna de i program- eller programinriktning ingående kurserna för att säkerställa progression och arbeta med att säkra och utveckla utbildningens kvalitet

–    Dimensionering:

 • med stöd av områdeskanslierna förhålla sig till tillgänglig information avseende söktryck, studentrekrytering, genomströmning och arbetsmarknadens behov samt föreslå dimensionering av programmet eller programinriktningen

Genomförande:

 • respektive kursansvarig institution ansvarar för genomförandet av kursen/kurserna

Utvärdering och uppföljning:

 • Diskutera och analysera utvecklingen inom programmet med utgångspunkt i t.ex. termins- och kursvärderingar samt årligen sammanfatta erfarenheterna i form av den kortfattade programuppföljning som beskrivs ovan

Utveckling:

 • stimulera till utveckling av programmet och främja att studenterna uppnår examensmålen
 • identifiera utvecklingsbehov och initiera utvecklingsprocesser i samråd med relevanta aktörer

I samtliga faser är intern samverkan viktig, inte bara med berörda institutionsstyrelser och beredningar: koordinering mellan olika programråd är nödvändigt och kan även behövas med andra organ som exempelvis VFU-kollegiet och RUVA (Utbildningsrådet för ULV och VAL). Vidare samlas alla programrådsordföranden vid behov, och programråden har möjlighet att utse olika former av arbetsgrupper som hanterar specifika frågor/kurser, vilket därefter rapporteras till programrådet. Även kursråd/kursgrupper rapporterar till programrådet.

 

Ansvarsområden för programansvariga respektive kursansvariga institutioner

Programansvarig institution

Arbetet i programrådet leds av en programansvarig institution. Programansvar ges kring helt program, programinriktning eller, för Ämneslärarprogrammet, ämnesområde.

Programansvarig institution har följande uppdrag:

 • nominera ordförande och sammankallande i programrådet
 • ansvar för att arbete med programutveckling sker
 • ansvar för att utbildningsplanen är uppdaterad enligt regelverk inför anmälan till program utifrån gällande handläggningsordning
 • ansvar för att programuppföljning sammanställs och överlämnas samt rapporteras till lärarutbildningsberedningen
 • ansvar för att studentinflytande möjliggörs
 • ansvar för att den enskilde studenten får stöd och vägledning genom programmet
 • ansvar för studentadministrativa frågor (studievägledning, tillgodoräknande, komplettering etc. enligt gällande regler och riktlinjer)
 • informationsansvar avseende den/de inriktning/ar/ämnesområden som omfattas av programansvaret

Kursansvarig institution

I programrådet sitter kursansvariga institutioner med följande uppdrag:

deltagande i programråd

 • ansvar för att kursplanen är uppdaterad enligt gällande regelverk
 • ansvar för att kursen genomförs och examineras enligt gällande regelverk
 • ansvar för utveckling av kurs i samarbete med institutioner som ansvarar för del av kurs samt presenterar och diskuterar utkastet till kursplan i programrådet
 • ansvar för genomförande av kursvärdering och kursutvärdering i enlighet med gällande riktlinjer
 • ansvar för skapande av arbetsformer för samverkan i vilket ingår lärare från de i kursplanen angivnainstitutionerna
 • ansvar för att utse kursansvarig lärare
 • ansvar för att utse examinator som ansvarar för examinationen i samråd med institutioner som ansvarar för del av kurs och med stöd av deras bedömningar eller inrapporterade delbetyg
 • ansvar för att kursinformation tas fram och skickas ut till studenterna
 • ansvar för registrering av studenter
 • ansvar för den samlade dokumentationen av studenternas resultat