Regler för självständiga arbeten/examensarbeten
Regler för omexamination
 

Rektor fastställde 2015-08-19, dnr SU FV-1.1.2-0900-15 om gemensamma regler för utbildning och examination på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet. Reglerna anger också vilken information om examinationen som skall lämnas till de studerande inför kursstart. I reglerna anges ett antal punkter som lämpligen skall regleras på fakultets- eller institutionsnivå. Föreliggande kompletterande regler om examination ersätter de som beslutades av områdesnämnden 2015-06-03. 

A. Regler för självständiga arbeten/examensarbeten

Områdesnämnden beslutar att

 • självständiga arbeten/ examensarbeten genomförs individuellt.
 • självständiga arbeten i första hand ska utgöras av ett externt eller internt vetenskapligt projekt. Utredningsarbete kan också accepteras om det vilar på vetenskaplig grund och innehåller problematiserande moment.
 • det för varje självständigt arbete skall finnas en projektplan som studenten och handledaren utarbetar tillsammans och som även ska godkännas av examinator
 • ålägga respektive institution att tillhandahålla en arbetsbeskrivning för alla som är involverade i processen kring det självständiga arbetet.

Områdesnämnden beslutar att delegera till respektive institutionsstyrelse att fastställa

 • egna riktlinjer för hur mycket handledartid den studerande har rätt till som ett minimum, dock i snitt lägst en timmes handledning/1,5 hp, varav individuell handledning 1/3 av tiden. Upplysning om minimitiden för handledning ska lämnas i kursplanen.
 • under vilka omständigheter den studerande har möjlighet att byta handledare (upplysning om detta ska lämnas i kursplanen). Begäran om ett sådant byte skall alltid göras hos institutionsstyrelsen

Områdesnämnden beslutar att följande bedömningsgrunder för betygssättning av självständiga arbeten/examensarbeten ska vara gemensamma:

 1. Förståelse av den förelagda uppgiften
 2. Genomförande av experimenten/fältarbeten/den teoretiska uppgiften
 3. Kunskap om den teoretiska bakgrunden
 4. Tolkning och analys av resultat
 5. Självständighet
 6. Förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet
 7. Presentation – muntlig redovisning
 8. Presentation – skriftlig redovisning

Det åligger respektive institution att tillhandahålla betygskriterier. Om en institution tillämpar betygsättning genom viktning av bedömningsgrunderna ska viktningen vara utformad på ett sådant sätt att det inte är möjligt att erhålla en examen i huvudområdet utan att lärandemålen i högskoleförordningen (HF) är uppfyllda.

Områdesnämnden beslutar att

 • betyg på självständigt arbete sätts av en examinator efter samråd med en bedömargrupp. Handledaren ska ej vara examinator. I bedömargruppen ska ingå minst en lärare som varken har rollen som examinator eller som handledare. Om handledaren inte ingår i bedömargruppen ska handledaren höras. Om flera lärare på en institution fungerar som examinatorer på självständiga arbeten ska en väl fungerande samordning ske mellan examinatorerna för att åstadkomma en likvärdig bedömning.
 • vid betyg Fx ges möjlighet att komplettera till betyg E. Det är ej möjligt att komplettera till högre betyg.
 • vid betyg F ska ett nytt självständigt arbete påbörjas
 • delegera till respektive institutionsstyrelse att fastställa egna riktlinjer för eventuella konsekvenser för en student som inte blir färdig med uppsatsen under kurstiden. Om det finns sådana konsekvenser ska upplysning om dessa lämnas i kursplanen.

B. Regler för omexamination

I högskoleförordningen fastställs att antalet tillfällen, då en student får genomgå prov för godkänt resultat på kurs eller del av kurs, ska vara minst fem.

Områdesnämnden beslutar

 • att delegera till respektive institutionsstyrelse att ta ställning till om någon begränsning skall tillämpas av den tid under vilken omexamination står öppen för den studerande. Tidsgränsen ska anges i kursplan/utbildningsplan.
 • att inte tillämpa någon begränsning av antalet omexaminationstillfällen som står öppna för den studerande utöver vad som kan bli följden av den tidsgräns som kan komma att fastställas av respektive institution enligt föregående punkt
 • att det för varje enskild kurs/delkurs/moment skall finnas minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges på detsamma och att det mellanliggande år skall ges minst ett examinationstillfälle (upplysning om detta ska lämnas i kursplanen)
 • att den studerande har rätt till tre sådana examinationstillfällen inom en period av två läsår efter det att kursen/delkursen/momentet omarbetats eller undervisning senast gavs (upplysning om detta ska lämnas i kursplanen)
 • att reglerna ovan, vilka gäller för examination, också skall gälla för examination av de obligatoriska avsnitt som ingår i utbildningen