Fakulteten har under de senaste åren fattat en rad beslut vilka rör kurser och program på grund- och avancerad nivå och vilka kompletterar högskoleförordningen och de beslut som fattats av rektor.
Nedan ges en sammanställning av sådana beslut.

Områdesnämndens/fakultetsnämndens beslutsdatum anges med kursiv stil.

Undervisningsspråk
Kursers omfattning
Kurslitteratur
Orienteringskurser
Valbara kurser inom program
Praktik och forskningspraktik
Kurser på avancerad nivå i kandidatexamen och på grundnivå i masterexamen
Fördjupningskravet för examen
Självständiga arbeten

Regler för omexamination och komplettering
Kursutvärderingar
Dispens från särskild behörighet till kurser inom grundnivå för studenter inom masterprogram
Scheman
Momentet Vetenskaplighet

Undervisningsspråk

FN 2006-06-07
Undervisningen under det första studieåret ska i normalfallet ske på svenska på program och på kurser som vänder sig till nybörjare. Kurslitteratur omfattas ej av beslutet. 

Kursers omfattning

FN 2006-06-07
Fakulteten rekommenderar att nya och reviderade fristående kurser ges en omfattning om 7,5, 15, 30, 45 eller 60 högskolepoäng. 

Kurslitteratur

FN 2006-09-13
Beslut om litteraturlista för kurs delegeras till institutionsstyrelsen. Aktuell litteraturlista ska bifogas till kursplan. 

Orienteringskurser

FN 2006-10-18 ersätts av beslut 2009-03-18
Fakultetens definition: Med orienteringskurs avses kurs inom fakultetens område, vilken endast har grundläggande behörighet och av Grundutbildningsberedningens ordförande, efter hörande av beredningen, klassas som orienteringskurs.

Orienteringskurser

 • kan inte ingå i masterexamen inom fakultetens område
 • kan normalt ingå i kandidatexamen inom fakultetens område till en omfattning av högst 15 högskolepoäng.

Tillägg FN 2007-02-21
Fakultetsnämnden beslutar att orienteringskurser vid fakulteten får omfatta högst 7,5 högskolepoäng. Undantag görs för orienteringskurser, vilka redan finns i det nuvarande utbildningssystemet, och som i samband med Bolognaprocessen endast omarbetas i formellt hänseende, utan att kursens omfattning ökas.

NB Fakultetsnämnden beslutade 2009-03-18 om ny definition Beslut FN 2009-03-18
Med orienteringskurs avses kurs inom fakultetens område, som i normalfallet endast kräver grundläggande behörighet, ej krävs för vidare studier i något av fakultetens ämnen och vars syfte är att ge en orientering i det aktuella ämnet. Kursen klassas som orienteringskurs av Grundutbildningsberedningens ordförande efter hörande av beredningen.

Valbara kurser inom program

FN 2006-09-13
Fakultetens definition: Kurser som ska väljas bland ett givet utbud av kurser.
I utbildningsplanen ska framgå om det finns begränsningar för hur valen kan göras samt hur stort utrymme av utbildningsprogrammet (antal högskolepoäng) som är valbart.
En lista på samtliga valbara kurser ska inte behöva finnas i utbildningsplanen. En sådan lista ska finnas i institutionens kursbeskrivning och uppdateras inför varje nytt läsår. En lista, som visar ett minsta utbud av valbara kurser, på vilka undervisning garanteras under programperioden, ska finnas inför varje ny programstart. Kurslistorna beslutas av institutionsstyrelsen. På de kurser, som anges som valbara inom ett masterprogram, bör undervisning ges minst vartannat år. Kurser som inte ges varje år kan inte vara förkunskapskrav för att ett självständigt arbete ska kunna påbörjas.

Praktik och forskningspraktik

Beslut ON 2019-05-29

 • Forskningspraktik inom ett ämne får erbjudas i följande former:
 1. Forskningspraktik [i ämne] I, 7,5 hp, GN, kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng [i ämne] som förkunskapskrav
 2. Forskningspraktik [i ämne] II, 7,5 hp, GN, kunskaper motsvarande 90 högskolepoäng [i ämne], samt forskningspraktik I som förkunskapskrav
 3. Avancerad forskningspraktik [i ämne] I, 7,5 hp, AN, kunskaper motsvarande kandidatexamen [i ämne] som förkunskapskrav
 4. Avancerad forskningspraktik [i ämne] II, 7,5 hp, AN, kunskaper motsvarande kandidatexamen [i ämne], samt avancerad forskningspraktik I som förkunskapskrav
 • För samtliga kurser ska en plan tas fram för vad studenten förväntas lära sig under forskningspraktiken. För kurserna avancerad forskningspraktik [i ämne] I/II ska det i planen tydliggöras vilken/vilka konkret(a) färdighet(er) som studenten förväntas få och hur den/de ska examineras. Planen ska godkännas av examinator vid kursstart.
 • Kurserna får enbart erbjudas inom ej överlappande ämnen. På en och samma institution får det totala poängantalet av inrättade kurser som klassificeras som forskningspraktik högst uppgå till 30 högskolepoäng. Motsvarande poängantal för kurser i praktik får högst uppgå till 22.5 högskolepoäng.
 • Nuvarande forskningspraktikkurser som ej överensstämmer med ovanstående avvecklas. Avvecklingen ska vara genomförd senast 2020-06-30.
 • Som generellt förkunskapskrav för praktikkurser och forskningspraktik krävs minst 90 högskolepoäng inom ämnet. Utöver detta ska särskilda förkunskapskrav anges.
 • Sammanlagt får högst 15 högskolepoäng praktik eller forskningspraktik ingå i examen vid det naturvetenskapliga området.
 • Kurser i praktik inom det naturvetenskapliga området ska förläggas hos en extern arbetsgivare som inte är ett annat lärosäte. Av kursplaner för praktik ska framgå att praktiken ska genomföras externt.

Kurser på avancerad nivå i kandidatexamen och på grundnivå i masterexamen

FN 2006-09-13 ersätts av beslut 2010-10-27
De obligatoriska kurserna bör för kandidatexamen vara på grundnivå och för masterexamen på avancerad nivå.
Antalet kurser på avancerad nivå i kandidatexamen och på grundnivå inom masterexamen inom ett program, inkl. det valfria utrymmet, ska vara begränsat till högst 30 högskolepoäng och kunna motiveras av institutionen.

Reviderat beslut FN 2010-10-27
Fakultetsnämnden beslutar att omfattningen av kurser på grundnivå inom ett program på avancerad nivå, inklusive det valfria utrymmet, ska vara begränsat till högst 30 hp och kunna motiveras av programansvarig institution.

Fördjupningskravet för examen

FN 2006-09-13
Av utbildningsplanerna måste framgå att fördjupningskravet för examen är uppfyllt. Examensförordning säger om kandidatexamen (masterexamen) att minst 90 (60) högskolepoäng skall avse fördjupning inom det huvudsakliga området för utbildningen (huvudområdet).” Detta ersätter fördjupningskravet i de gamla examensämnena.
I utbildningsplan vid Naturvetenskapliga fakulteten ska anges vad som är det huvudsakliga området för utbildningen och vilka av de i programmet ingående kurserna som räknas till detta område.
Då institutionen sänder in förslag till utbildningsplan ska av missivet framgå hur det huvudsakliga området definieras.

Självständiga arbeten

FN 2006-06-07 ersätts av beslut 2014-02-05
För tillträde till självständigt arbete på grundnivå krävs minst 135 högskolepoäng och för tillträde till självständigt arbete på avancerad nivå krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande samt minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

NB Fakultetsnämnden beslutade 2014-02-05 att revidera förkunskapskravet:
För tillträde till självständigt arbete på grundnivå krävs minst 135 högskolepoäng och för tillträde till självständigt arbete på avancerad nivå krävs avlagd kandidatexamen eller motsvarande samt minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.
Grundutbildningsberedningen får medge undantag från dessa krav för självständiga arbeten som ingår i program som leder till yrkesexamen

Beslut FN 2008-12-10
Registrering av externa studenter som vill utföra examensarbete vid Stockholms universitet.
Studenter som vill utföra självständigt arbete/examensarbete vid någon institution inom fakulteten ska vara registrerade vid Stockholms universitet, undantag kan beviljas av prefekten

Beslut ON 2018-01-31
ersätter de beslut som fattades av områdesnämnden 2015-06-03 Områdesnämnden beslutar att:

 • självständiga arbeten/ examensarbeten genomförs individuellt.
 • självständiga arbeten i första hand ska utgöras av ett externt eller internt vetenskapligt projekt. Utredningsarbete kan också accepteras om det vilar på vetenskaplig grund och innehåller problematiserande moment.
 • det för varje självständigt arbete skall finnas en projektplan som studenten och handledaren utarbetar tillsammans och som även ska godkännas av examinator.
 • ålägga respektive institution att tillhandahålla en arbetsbeskrivning för alla som är involverade i processen kring det självständiga arbetet.

Områdesnämnden beslutar att delegera till respektive institutionsstyrelse att fastställa:

 • egna riktlinjer för hur mycket handledartid den studerande har rätt till som ett minimum, dock i snitt lägst en timmes handledning/1,5 hp, varav individuell handledning 1/3 av tiden. Upplysning om minimitiden för handledning ska lämnas i kursplanen.

 • under vilka omständigheter den studerande har möjlighet att byta handledare (upplysning om detta ska lämnas i kursplanen). Begäran om ett sådant byte skall alltid göras hos institutionsstyrelsen. 

Områdesnämnden beslutar att följande bedömningsgrunder för betygssättning av självständiga arbeten/examensarbeten ska vara gemensamma:

 1. Förståelse av den förelagda uppgiften
 2. Genomförande av experimenten/fältarbeten/den teoretiska uppgiften
 3. Kunskap om den teoretiska bakgrunden
 4. Tolkning och analys av resultat
 5. Självständighet
 6. Förmåga att hålla den fastställda tidsplanen för arbetet
 7. Presentation – muntlig redovisning
 8. Presentation – skriftlig redovisning

Det åligger respektive institution att tillhandahålla betygskriterier. Om en institution tillämpar betygsättning genom viktning av bedömningsgrunderna ska viktningen vara utformad på ett sådant sätt att det inte är möjligt att erhålla en examen i huvudområdet utan att lärandemålen i högskoleförordningen (HF) är uppfyllda.

Områdesnämnden beslutar att:

 • betyg på självständigt arbete sätts av en examinator efter samråd med en bedömargrupp. Handledaren ska ej vara examinator. I bedömargruppen ska ingå minst en lärare som varken har rollen som examinator eller som handledare. Om handledaren inte ingår i bedömargruppen ska handledaren höras. Om flera lärare på en institution fungerar som examinatorer på självständiga arbeten ska en väl fungerande samordning ske mellan examinatorerna för att åstadkomma en likvärdig bedömning.
 • vid betyg F ska ett nytt självständigt arbete påbörjas
 • delegera till respektive institutionsstyrelse att fastställa egna riktlinjer för eventuella konsekvenser för en student som inte blir färdig med uppsatsen under kurstiden. Om det finns sådana konsekvenser ska upplysning om dessa lämnas i kursplanen.

Regler för omexamination och komplettering

Beslut ON 2018-01-31
ersätter de beslut som fattades av områdesnämnden 2015-06-03 Områdesnämnden beslutar:

 • att delegera till respektive institutionsstyrelse att ta ställning till om någon begränsning skall tillämpas av den tid under vilken omexamination står öppen för den studerande. Tidsgränsen ska anges i kursplan/utbildningsplan.
 • att inte tillämpa någon begränsning av antalet omexaminationstillfällen som står öppna för den studerande utöver vad som kan bli följden av den tidsgräns som kan komma att fastställas av respektive institution enligt föregående punkt
 • att det för varje enskild kurs/delkurs/moment skall finnas minst två examinationstillfällen per läsår de år då undervisning ges på detsamma och att det mellanliggande år skall ges minst ett examinationstillfälle (upplysning om detta ska lämnas i kursplanen)
 • att den studerande har rätt till tre sådana examinationstillfällen inom en period av två läsår efter det att kursen/delkursen/momentet omarbetats eller undervisning senast gavs (upplysning om detta ska lämnas i kursplanen)
 • att reglerna ovan, vilka gäller för examination, också skall gälla för examination av de obligatoriska avsnitt som ingår i utbildningen

Beslut ON 2019-01-30
Områdesnämnden beslutar att följande tre alternativa formuleringar ska användas vid komplettering från betyg Fx till godkänt betyg. För självständiga arbeten så måste det erbjudas möjlighet till komplettering. För övriga kurser kan samtliga formuleringar användas.

 • Vid betyget Fx ges möjlighet att komplettera upp till betyget E. Examinator beslutar om vilka kompletteringsuppgifter som ska utföras och vilka kriterier som ska gälla för att bli godkänd på kompletteringen. Kompletteringen ska äga rum före nästa examinationstillfälle.
 • Vid betyget Fx ges möjlighet att komplettera till godkänt betyg. Examinator beslutar om vilka kompletteringsuppgifter som ska utföras och vilka kriterier som ska gälla för att bli godkänd på kompletteringen. Kompletteringen ska äga rum före nästa examinationstillfälle. Vid godkänd komplettering av brister av förståelsekaraktär - mindre missförstånd, smärre felaktigheter eller i någon del alltför begränsade resonemang - används betyget E. Vid godkänd komplettering av enklare formaliafel används betygen A-E.
 • Möjlighet till komplettering av betyget Fx upp till godkänt betyg ges inte på denna kurs.

Kursutvärderingar

Beslut FN 2010-02-09
Fakultetsnämnden beslutar att sammanställningar av kursvärderingar ska finnas tillgängliga senast sex veckor efter avslutad kurs. Sammanställningarna ska finnas tillgängliga på en för studenterna anvisad plats, exempelvis studentexpedition, med angivna öppettider. Senast vid nästföljande läsår skall även uppgifter om de eventuella åtgärder som vidtagits finnas tillgängliga. Sammanställningar av kursvärderingar ska delges alla lärare som medverkat vid det aktuella kurstillfället.

Dispens från särskild behörighet till kurser inom grundnivå för studenter inom masterprogram

Beslut FN 2010-03-31
Fakultetsnämnden rekommenderar att studenter antagna till masterprogram inom fakulteten som klarat av 30 hp inom programmet skall kunna antas till kurser på grundnivå inom fakulteten, självständiga arbeten undantagna, genom ett generöst dispensförfarande från den särskilda behörigheten.

Scheman

Beslut FN 2010-06-02
Rekommendation att schema för kurs på grundnivå eller avancerad nivå ska finnas tillgängligt för studenterna senast tre veckor före kursstart.

Momentet Vetenskaplighet

Beslut ON 2018-10-17
Områdesnämnden beslutar att vetenskaplighet ska ingå som ett moment eller som en kurs omfattande 1,5 högskolepoäng inom alla examina på grundläggande nivå inom det naturvetenskapliga området. Grundutbildningsberedningen får medge undantag från detta krav om syftet med momentet uppnås på annat sätt.