För att kunna söka ett MFS-stipendium måste du uppfylla vissa krav

Du ska:

 • skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats, eller göra någon annan typ av examensarbete vid Stockholms universitet
 • vara registrerad som student vid Stockholms universitet
 • vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige. EU-medborgares permanenta uppehållsrätt (PUR) är inte likställt med permanent uppehållstillstånd (PUT) och berättigar inte till stipendiemedel. Studenter från övriga Norden som inte är svenska medborgare ska ha varit folkbokförda i Sverige sedan minst ett år vid beslut om tilldelning av stipendiemedel.
 • ha goda kunskaper i engelska och baskunskaper i svenska. Kunskaper i landets värdspråk är meriterande.
 • aldrig ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • inte tidigare ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser
 • inte samtidigt få annat stipendium genom UHR (till exempel Erasmus) eller Sida för samma studieperiod.

Information om ansökningstidpunkter och instruktioner om tillvägagångssätt finns på Stockholms universitets informationssida om MFS.

Institutionens hantering:

 • Kontakt knyts mellan en handledare vid institutionen och en student, och en ansökning förbereds i samråd dem emellan.
 • Handledare i det land där fältarbetet ska bedrivas kontaktas och en överenskommelse om handledning upprättas.
 • Färdig ansökan skickas till registrator@su.se.
 • Efter central behörighetskontroll skickas ansökningarna tillbaks till institutionen för bedömning av en intern referensgrupp (f.n. Salim Belyazid, Annika Dahlberg och Lars-Ove Westerberg). Gruppen bedömer exempelvis studiens ämnesmässiga relevans, genomförbarhet, dess budget och säkerhetsaspekter. Ansökningar kategoriseras enligt följande: A – Godkänd; B – Förbättringspotential; C – Avslås, varefter ansökningarna skickas till universitetets referensgrupp, som fattar beslut om beviljande eller avslag.

För frågor, kontakta

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

Lars-Ove Westerberg
E-post: lars-ove.westerberg@natgeo.su.se