Lokala examensbeskrivningar

I examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen, oavsett om kurser läses fristående eller inom ett program. Gäller för studenter som påbörjar kurser inom huvudområdet för examen från HT 2016 eller senare vid Stockholms universitet gäller: Lokala examensbeskrivningar

Huvudområden

Kraven för erhållande av kandidat- eller masterexamen i ett huvudområde fastställs i utbildningsplanerna för program och examensbeskrivningar. Vid Institutionen för naturgeografi utfärdas examina inom följande program (huvudområden):

Kandidatprogram inom tre olika huvudområden, Biogeovetenskap, Geografi och Geovetenskap

Kandidatprogram i biogeovetenskap
Kandidatprogram i geografi
Kandidatprogram i geovetenskap

Masterprogram inom huvudområde Naturgeografi och kvartärgeologi med olika inriktningar

Masterprogram i geomatik med fjärranalys och GIS
Masterprogram i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
Masterprogram i landskapsekologi
Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi
Masterprogram i polara landskap och kvartära klimat

Masterprogram inom huvudområde Miljövård och fysisk planering

Masterprogram i miljövård och fysisk planering

Utbildningsplanerna för ovanstående program står att finna under respektive programs hemsida. Varje program, och därmed varje examen, innebär att ett specificerat utbud av kurser måste läsas. Dessa kurser listas i utbildningsplanerna. Kurserna kan vara obligatoriska, valbara (du väljer kurser från ett givet utbud) eller valfria (helt fritt valda kurser). För att en examen inom ett huvudområde skall kunna utfärdas måste du alltså läsa kurser enligt utbildningsplanerna, oavsett om du är antagen till ett program eller läser fristående kurser.

Detta innebär i regel att du för en kandidatexamen läser minst 90 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet, och för en masterexamen minst 60 hp inom huvudområdet. För vissa huvudområden är dock fördjupningskraven inom huvudområdet större (se utbildningsplanerna). Utöver studier inom huvudområdet fyller du på med valfria kurser så att du når upp i sammanlagt 180 hp för en kandidatexamen och 120 hp för en masterexamen. Observera att det numera inte är möjligt att ta med mer än 180 respektive 120 hp kurser inom kandidat- respektive masterexamen. Har du läst fler kurser än så kommer dessa endast att synas i dina studiesammanställningar (Ladok).

Du avslutar i regel dina studier mot en examen med ett examensarbete ("självständigt arbete"). Dessa finns på kandidatnivå (15 eller 30 hp) och masternivå (30, 45 eller 60 hp), och ingår bland de kurser som räknas som fördjupning inom huvudområdet. Vid institutionen finns examensarbeten inom följande huvudområden:

Huvudområde (kandidatnivå)

Huvudområdesansvarig

Biogeovetenskap Regina Lindborg
Geografi Lars-Ove Westerberg
Geovetenskap

Gustaf Hugelius

Huvudområde (masternivå)

Huvudområdesansvarig

Geografi Annika Dahlberg
Naturgeografi och kvartärgeologi Lars-Ove Westerberg
Miljövård och fysisk planering Margareta Hansson

 

Det är inte helt nödvändigt att du gör ett examensarbete med exakt samma benämning som det program som du går eller det program vars struktur du följer mot en examen. Examensarbeten i naturgeografi, kvartärgeologi respektive hydrologi och hydrogeologi utgör t ex valbara kurser inom ramen för Kandidatprogrammet i geovetenskap, men kan dessutom ingå i en examen i biogeovetenskap eller geografi, under förutsättning att den av Naturvetenskapliga fakultetens dekanus utsedde huvudområdesansvarige anser detta rimligt.

Inför starten av ett examensarbete måste ett antal förberedelser göras. Du skall utforma och skriva under ett kontrakt och upprätta en tidsplan, enligt de instruktioner som gäller för examensarbeten. Examensarbetet måste godkännas av huvudområdesansvarig, och kontraktet skrivas under av den lärare som är utsedd till examinator för examensarbetet.

När examensarbetet är färdigt och det har godkänts av examinator, och under förutsättning att andra krav fastställda i utbildningsplanen är uppfyllda, kan du ansöka om en examen vilket du gör på universitetets avdelning för examensärenden. eller Ladok för studenter.  I regel krävs något slags intyg från institutionen som fastställer vilken examen du har uppfyllt kraven för och inom vilket huvudområde. Stockholms universitet utfärdar endast examen med benämningen:

  • Naturvetenskaplig kandidatexamen
  • Filosofie kandidatexamen
  • Naturvetenskaplig masterexamen
  • Filosofie masterexamen

Huvudområdet för examen anges endast i examensbevisets textdel. Detta kan uttryckas enligt följande:

"Naturvetenskaplig masterexamen" därefter, i textdelen: "inom huvudområdet Naturgeografi och kvartärgeologi". Institutionerna får också, efter tillstånd från fakultetsnämnd, begära att studenter skall erhålla en specificering av inriktning, t ex "med inriktning mot geomatik med fjärranalys och GIS".

Notera slutligen att universitetet inte får utfärda en masterexamen utan att en kandidatexamen först har utfärdats.