När examinator/handledare meddelat att examensarbetet är examinerat (bedömd och betygsatt) skall slutversionen lämnas för tryck, arkivering och publicering i DiVA. Senast 1 vecka efter att du har fått besked om resultatet ska slutversionen lämnas in för arkivering. Som student ansvarar du själv för all layout, förutom förord och framsida. Det betyder alltså att innehållsförteckning, alla bilder, tabeller, och bilagor ska vara monterade i dokumentfilen.

Examensarbetsredaktör

Karin Persson
Rum: T208
E-post: exjobb@natgeo.su.se,
karin.persson@natgeo.su.se

Examensarbetsredaktören behöver följande material

1. Information och material till framsidan

 • Namn
 • Titel på engelska och svenska (huvudtitel och eventuell undertitel)
 • Eventuellt en bild till framsidan (bilden skall levereras som en separat fil i jpg-, tiff-, eller eps-format och vara avsedd för en slutlig storlek på maximalt ca 10x15 cm)

Bilder och upphovsrätt

 • Konstnärliga verk, bilder, illustrationer och diagram har ett upphovsrättsligt skydd som innebär att de inte får användas av någon annan än upphovsmannen utan dennes tillstånd. Skyddet regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1960:729).
 • Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS, företräder tusentals svenska och internationella konstnärer. Om du vill använda en bild av någon av dessa vänd dig till BUS. I andra fall kan du kontakta upphovsmannen, förlaget eller utgivaren. Ange alltid i vilket sammanhang du vill använda verket och var det ska publiceras.
 • Som forskare behöver man ibland använda bilder i sin forskning för att åskådliggöra vissa resonemang. Det finns inom den svenska upphovsrättslagstiftningen undantag som gör det möjligt att publicera bilder utan att först behöva be upphovsrättsinnehavaren om lov eller bli ersättningsskyldig.
 • Skulle du inte få tillstånd att använda en bild i en elektronisk utgåva kan du utelämna den och ersätta den med en förklarande text: "Av upphovsrättsliga skäl saknas bilden i den elektroniska utgåvan".

Information om Upphovsrätt på Stockholms universitetsbibliotek

2. Information till förord

I samband med att du skickar in ditt examensarbete till Karin Persson (karin.persson@natgeo.su.se) ange även vem/vilka som handlett arbetet samt eventuell extern handledares arbetsplats. Chefsstudierektor godkänner sedan ett förord som kommer att sitta som första sida i inlagan.

3. Examensarbetet

Du kan antingen skicka examensarbetet via e-post till examensarbetsredaktören (max 10 MB) eller spara materialet på ett USB-minne och komma förbi examensarbetsredaktören. I första hand skall det levereras i pdf-format, för att säkerställa att de format du har valt skall hänga med ända till tryckningen. Vid speciella tryckkrav får du själv ansvara för utskriften (t ex vid A3-bilagor).

Examensarbetet trycks dubbelsidigt och i färg. Dina första sidor är Abstract (Skriver du på svenska rekommenderas ett engelskt abstract, dvs inget krav men en rekommendation. Skrivs ett engelskt arbete räcker ett engelskt abstract. Du kan också ha ett abstract och en sammanfattning) och Innehållsförteckning. Abstract och innehållsförteckning kan utgöra två sidor, men om de bara utgör en sida ska baksidan lämnas tom. Det är viktigt att såväl abstract som innehållsförteckning som ditt första avsnitt oftast Introduktion börjar på en högersida, dvs en udda sida.

Du ska välja följande layoutinställning i ditt worddokument (Office 2010):

 • Sidformat A4: Ställ in sidformat via Sidlayout-Storlek-A4.
 • Sidorientering Stående: Ställ in orientering via Sidlayout-Orientering-Stående.
 • Alla marginaler 2,5 cm: Ställ in marginaler via Sidlayout-Marginaler-Normal.
 • Infoga sidnummer Infoga-Nederst på sidan-Centrerat sidnummer.
 • Sidfot 1,5 cm från nederkant: Inställningarna görs i Design-Sidfot från nederkant.
 • Använd gärna ett 10-12 pkt serif-typsnitt (Times New Roman) för brödtexten och ett 14-16 pkt sans-serif-typsnitt (Arial) för rubrikerna.

Examensarbetsredaktören gör layout till framsidan, lägger ihop alla delar till en pdf-fil. Redaktören skickar den färdiga pdf-filen via e-post till dig. Din uppgift är att granska och godkänna den för tryck inom en vecka. Redaktören lämnar sedan den vidare till arkivet.

Publicera ditt examensarbete i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Slutligen publicerar du slutversionen av ditt examensarbete som du får av examensarbetsredaktören i DiVA: Länk till DiVA finns på www.mitt.su.se

Ditt examensarbete blir i och med att du publicerar det elektroniskt i DiVA synligt och tillgängligt på Internet.

 • Du loggar in i DiVA med samma uppgifter som för ditt universitetskonto. Välj, Lägg till publikation/Ladda upp filer. Välj därefter publikationstyp Studentuppsats (Examensarbete)
 • Instruktioner hittar du genom att peka på symbolen ”?
 • Författare: Fyll i dina uppgifter. Institution, avdelning eller program väljer du Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi.
 • Samarbete: Kryssa i denna ruta om du har skrivit examensarbetet i sammarbete med t ex UNIS.
 • Titel: Undvik att använda punkt efter titel och inte heller mellan huvudtitel och undertitel.
 • Alternativ titel: Om din originaltitel är översatt till ett annat språk.
 • Uppsatsnivå: För examensarbete på grundnivå (kandidatprogram etc) Självständigt arbete på grundnivå (Kandidatexamen). För examensarbete på avancerad nivå Självständigt arbete på avancerad nivå (Masterexamen) eller Självständigt arbete på avancerad nivå (Magisterexamen).
 • Högskolepoäng: Ange hur många högskolepoäng ditt examensarbete omfattar.
 • Övriga uppgifter: Ange det år som står på framsidan och antal sidor som examensarbetet omfattar.
 • Serie, Annan serie och Identifikatorer: Ska inte ifyllas.
 • Nationell ämneskategori: Bör vara ämnesrelaterat.
 • Utbildningsprogram och Ämne/Kurs: Ska inte ifyllas.
 • Uppsök ämneskategori: Välj bio-/geovetenskap
 • Nyckelord, Ingår i projekt: Valfritt
 • Abstract: Ska ifyllas.
 • Handledare och examinator: Ange handledare och examinator vid institutionen som står i förordet samt välj institution. Fyll ej i e-post, titel med mera, då dessa kan ändras.
 • Presentation: Valfritt
 • Ladda upp fil: Ladda upp ditt examensarbete i pdf-format (valfritt).
 • Läs noga igenom villkoren, innan du godkänner för elektronisk publicering.
 • Examensarbetsredaktören granskar och godkänner sedan examensarbetet för publicering. Det kan ta upp till tre veckor innan examensarbetet är publicerat.

Observera: Från och med den 1 maj 2016 trycker inte längre institutionen upp examinerade och godkända examensarbeten annat än till arkivet och fältstationsbibliotek. Detta beslut påverkar bara inkomna examensarbeten till tryckning efter detta datum.

Beslutet är ett steg i institutionens miljöarbete att minska på pappersanvändningen eftersom det sedan flera år tillbaka finns möjlighet för studenter att publicera sitt examensarbete digitalt via DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Du som student får en pdf-fil av examensredaktören som du publicerar i DiVA och på egen hand kan trycka upp vid behov. Du kan då vända dig till Universitetets upphandlade tryckeri eller annat tryckeri. Observera att alla tryckkostnader står du som student för.