Kursvärdering fyller två viktiga syften, de ger studenterna möjlighet att påverka, reflektera över och ta ansvar för sitt eget lärande och ger samtidigt viktig information för det pedagogiska utvecklingsarbetet. För att vi fortsatt ska kunna erbjuda utbildningar och kurser av hög kvalitet vill vi därför uppmana alla studenter att besvara kursvärderingen efter varje kurs.

Från och med våren 2016 genomför vi kursvärderingar för alla kurser digitalt i verktyget Survey & Report. Kursvärderingen består av ett antal gemensamma frågor plus kursspecifika frågor. I samband med kursens slut får registrerade studenter på kursen tillgång till kursvärderingen för att besvara frågorna.

Därefter görs en sammanställning av svaren på kursvärderingen. Sammanställningen av kursvärderingen tillsammans med lärarnas erfarenheter utgör underlaget i utvärdering av kursen. Kursansvarig dokumenterar utvärderingen i en kursrapport. De kvantitativa svaren i kursvärderingen samt kursrapporten görs tillgänglig här, registrerade på kursen får även den fullständiga sammanställningen. Fullständiga sammanställningar av kursvärderingarna finns tillgängliga hos institutionens studentexpeditioner.

Kursvärderingarna och kursrapporterna läggs ut på hemsidan några veckor efter terminens slut.

Kursutvärderingarssammanställningar och kursrapporter:

Vårterminen 2019 och höstterminen 2019

Höstterminen 2018

Vårterminen och sommarterminen 2018

Höstterminen 2017

Vårterminen och sommarterminen 2017