Intyg från samordnare för särskilt pedagogiskt stöd vid Studentavdelnigen

Intyg från Studentavdelningen och samordnare av särskilt pedagogiskt stöd måste lämnas till våra studievägledare. Institutionen för naturgeografi förbinder sig att så långt möjligt ta hänsyn till de rekommendationer som föreslås i intyget. Ytterligare stöd utöver det som specificeras i intyget medges vanligen inte. Det är därför viktigt att samtliga stödåtgärder som önskas är förankrade hos Särskilt pedagogiskt stöd.

Inför varje tenta

Meddela ansvarig lärare + ansvarig tentamensadministratör (kontaktuppgifter se nästa sida) minst 3 veckor innan varje tenta vilka behov du har i fråga om:

  • extra skrivtid
  • enskild tentamen
  • hjälp av rättstavningsprogram (dator)
  • pulpet (för att kunna skriva stående)
  • etc

Dessa stöd ska således vara specificerade i intyget. Anledningen till att informationen behöver lämnas in inför varje tenta är att institutionen ska veta vilka åtgärder som behöver vidtas (i fråga om salsbokning, bokning av tentamensvakter och för att tentorna kan innehålla sådana delar som måste planeras i förväg), eftersom de stödåtgärder som måste ordnas kan skilja sig åt beroende på vilka studenter som tenterar vid det aktuella tillfället. Observera att önskemål om stödåtgärder som inte meddelats i god tid innan tentamen kanske inte kommer kunna tillgodoses!

Institutionen kan bistå med till exempel:

  • extra skrivtid
  • enskild tentamen (oftast)
  • pulpet (oftast)

Institutionen kan inte bistå med:

  • dator

Möjligheten att exempelvis få skriva enskild tentamen eller få tillgång till pulpet kan variera, beroende på när det aktuella tentamenstillfället infaller och tillgång på sal. Därför är det viktigt att möjligheten att använda resursrummen (som tillhandahålls av Service till studenter med funktionsnedsättning) utnyttjas när så är möjligt, samt att de som har bokat resursrum i god tid meddelar ansvarig tentamensadministratör detta inför bokningen av tentamensvakter.

Kontaktpersoner

Ansvarig tentamensadministratör

Biogeovetenskap, miljövårdskurser och Masterprogram i miljövård och fysisk planering
Erik Hansson, e-post: erik.hansson@natgeo.su.se

Geografi I (GE2016 och GE2018), Hållbar samhällsutveckling (HSU) distanskurser och Masterprogram i landskapsekologi
Lena Åkerblom, e-post: lena.akerblom@natgeo.su.se

Geografi II (GE4001 och GE4017)
Moa Holmlund, e-post: moa.holmlund@natgeo.su.se

Geovetenskap, Masterprogram i naturgeografi och kvartärgeologi med olika inriktningar
Kerstin Hörnby, e-post: kerstin.hornby@natgeo.su.se

Studievägledare kurser och program på avancerad nivå

Maria Damberg
E-post: maria.damberg@natgeo.su.se

Studievägledare kurser och program på grundnivå

Elisabeth Sturesson
E-post: elisabeth.sturesson@natgeo.su.se