Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas för läkarvård, mediciner, sjukgymnastik, sjukresor och andra utgifter. Du kan också få ersättning för sveda och värk. Om Din skada blir bestående (vid medicinsk invaliditet) ersätter försäkringen inkomstförlust, lyte och men samt kostnader och olägenheter i övrigt.

Från den 1 juli 2000 finns det en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet för studenter och doktorander vid de statliga universiteten och högskolorna. Vilka universitet och högskolor som är statliga framgår av bilaga 1 till högskoleförordningen (1993:100).