Sidhuvud

 

24 september 2021 – Extra utskick

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare. 

 

Bifogat finns information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden.

 

Stockholms universitets agerande med anledning av lyfta coronarestriktioner 29/9

 

Den 7 september meddelade regeringen att man från och med 29 september går in i steg 4 i planen för att avveckla de restriktioner som gällt i Sverige med anledning av covid 19-pandemin. Under förutsättning att inte smittspridningsläget förvärras och nya nationella rekommendationer införs, så innebär detta följande för universitetets verksamhet:

 

Det tidigare beslutet om en gradvis återgång till ordinarie campusundervisning på universitetet under hösten ligger fast. Den planering som institutionerna gjort för höstens utbildning kan alltså fortsätta att gälla. Även fortsatt gäller att vara tydlig i kommunikationen till studenter om vad som gäller.

 

Från och med starten på vårterminen 2022 räknar universitetet inte längre med att kunna göra avsteg från kursplaner, och samtliga institutioner ska därför planera för att undervisa enligt gällande kursplan. Det hindrar inte att vissa moment kan genomföras digitalt, till exempel föreläsningar eller handledning, men särskild vikt ska läggas vid att examinationer genomförs enligt gällande kursplan.

 

Från och med 29 september kommer universitetet ta bort fysiska begränsningar såsom avspärrningar, och inte längre uppmana till att hålla minst två meters avstånd. Under hösten kommer universitetets öppettider att stegvis återgå till det normala.

 

Efter 29 september gäller inte heller längre den generella uppmaningen att arbeta hemifrån, och en successiv återgång till arbete på campus inleds. Det är viktigt att alla medarbetare stämmer av med sin närmaste chef hur återgången ska ske och hur arbetet ska bedrivas därefter. Det är verksamhetens behov som måste styra.

 

Stockholms universitet uppmanar samtliga studenter och medarbetare att vaccinera sig om möjligt, samt följa Folkhälsomyndighetens råd för att hindra smittspridning. Notera att drop-in vaccination för samtliga studenter erbjuds i Studenthuset den 8 och 15 oktober, se Vaccinera dig mot covid-19 på Frescati.

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Lovisa af Petersens, lovisa.petersens@su.se

 

IN ENGLISH

 

Stockholm University’s actions regarding Covid-19

 

On 7 September, the government declared that it would proceed to Stage 4 of the corona strategy starting 29 September. This means phasing out the Covid-19 pandemic restrictions across Sweden. The University plans to take the following actions, assuming that the situation remains stable and no new, national recommendations are instituted.

 

The earlier decision for a gradual return to ordinary campus activities during the autumn semester remains the same. The planning that departments have done for education activities in the autumn can therefore remain. Clarity in all communication with students regarding the specifics remains paramount.

 

Beginning in the spring 2022 semester, the university can no longer deviate from the course syllabus with reference to Covid-19 recommendations. Therefore, every department should expect to hold instruction according to the appropriate course syllabus. This does not mean that lectures and counselling sessions cannot be held digitally: However, it is important that examinations are conducted according to the course syllabus.

 

Starting 29 September, the university will begin to remove the physical dividers and will no longer encourage two-meter social distancing. During the autumn, the university’s opening hours will gradually return to normal.

 

After 29 September, employees will no longer be encouraged to work from home, and a gradual return to campus will begin. It is important that all employees discuss this process with their direct supervisor. In these decisions, the needs of the university must come first.

 

Stockholm University encourages all students and employees to get vaccinated if possible, as well as to follow the Public Health Agency of Sweden’s advice for preventing infections. Please note that drop-in vaccination for all students is on offer in Studenthuset on 8 and 15 October. See Drop-in vaccination against Covid-19 at Frescati campus.

 

Office of the President. Contact: Lovisa af Petersens, lovisa.petersens@su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.