Sidhuvud

 

Dnr SU FV-0043-21

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Utlysning av Kungliga och Hvitfeldska stiftelsens stipendier 2021/2022

 

Till prefekt

Vänligen sprid till era studenter på lämpligt sätt.

 

 

 

Till studenter vid Stockholms universitet för läsåret 2021/2022

 

 

Stipendium om 10 000 kr kan tilldelas studerande vid Stockholms universitet som:

  • har slutbetyg från gymnasium i förutvarande Göteborgs och Bohus län
  • är född i Göteborgs stift eller var folkbokförd där när han eller hon började i gymnasium inom stiftet
  • är mindre bemedlad
  • inger goda förhoppningar om framgång i vetenskapliga studier.

 

 

Endast studerande som klarat av minst 60 högskolepoäng av grundutbildningen och som har för avsikt att examineras vid statligt universitet/högskola i Sverige, Handelshögskolan i Stockholm eller Chalmers Tekniska Högskola kan komma ifråga för stipendium. Alla poäng medräknas oavsett vilka byten av kurser och program som skett.

 

Stipendium kan endast erhållas en gång.

 

 

 

 

Ansökan  

 

Ansökningsblankett finns på www.su.se/stipendier och www.hvitfeldtskastiftelsen.se

 

 

Till ansökan skall bifogas:

  • kopia av slutbetyg från gymnasieskola
  • personbevis där födelseort framgår
  • LADOK-utdrag över hittills uppnådda studieresultat.

 

Ansökan och bilagor skickas som en pdf-fil via e-post till registrator@su.se senast den 9 oktober 2021.  

 

Ange dnr SU FV-0043-21 i din ansökan.

 

Ofullständig eller för sent inkommen ansökan behandlas ej.

 

 

 

 

Stockholms universitet

Studentavdelningen

www.su.se/stipendier

stipendier@su.se