Utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning - omgång 7 (118 Kb)

Information till styrelsen (370 Kb)

 

 

Sidhuvud

 

22 april 2021

   

Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare

 

 

Universitetets ledningsinformation

 

Information till dekaner, prefekter, föreståndare, administrativa chefer och avdelningschefer inom förvaltningen. Skicka vidare relevant information till dina medarbetare och ha gärna www.su.se/corona som startsida i din webbläsare.

Bifogat finns rektorsbeslut om utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning – omgång 7 samt information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden.

 

Information in English below

 

REKTORS BLOGGINLÄGG OCH LEDNINGSBESLUT

 

Rektors blogginlägg 8 – 21 april

 

(http://rektorsblogg.su.se)

Två remissvar

Länk till rektors och universitetsdirektörens beslutsprotokoll.

 

AVDELNINGAR INFORMERAR

 

Nationell forskningsstudie om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin

 

En nationell undersökning ska studera förekomsten av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. I slutet av april skickas en enkät till slumpmässigt utvalda studenter, doktorander och anställda.

Detta är den första studien i sitt slag i Sverige, och är en del av forsknings- och samverkansprogrammet med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön vid våra lärosäten. Syftet med studien är att etablera forskningsbaserad kunskap om förekomst och konsekvenser av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin, bland studenter, doktorander och anställda. Förhoppningen är att resultaten kan användas för framtagande av preventiva och stödjande åtgärder för att skapa lärosäten fria från sexuella trakasserier.

 

Enkäten skickas ut vecka 17 av statistikmyndigheten SCB till 125 000 slumpmässigt utvalda studenter, doktorander och anställda vid 38 lärosäten. Det är även SCB som samlar in svaren och sammanställer resultaten. I enkäten efterfrågas erfarenhet av att själv utsättas, att få kännedom om andra som utsatts samt av att utsätta andra för sexuella trakasserier. Dessutom ställs frågor om genusbaserad utsatthet och hur det relaterar till hälsa och psykosocial arbetsmiljö. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och svaren omfattas av sekretess.

 

Mer information:

Nationell forskningsstudie om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin (SU)

Forskningsstudie om sexuella trakasserier i akademin (KI)

 

Rektors kansli. Kontaktperson: Lovisa af Petersens, lovisa.petersens@su.se

 

 

 

Ny utlysning av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning

 

Den 21 april utlystes omgång 7 av rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning på grundnivå eller avancerad nivå. Deadline för att skicka in ansökningar är 24 juni 2021.

Särskilt välkomnas ansökningar inom följande områden:

  • Pedagogisk utveckling av online-baserat lärande, t.ex. undervisning och examination med hjälp av digitala verktyg.
  • Hållbar utbildning, t.ex. utbildning kring hållbarhetsfrågor, klimatanpassning av utbildning, jämställd utbildning samt breddat deltagande och breddad rekrytering. 

Ansökningarna kommer att behandlas parallellt med ansökningar inom ramen för CeUL:s utlysning av Pedagogiska ambassadörer för 2022. Eventuella lönemedel som behövs för att kunna delta i CeUL:s pedagogiska ambassadörsprogram sökes inom ramen för rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning.

 

Rektors kansli. Kontaktperson rektors medel för kvalitetsutveckling: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Kontaktperson Pedagogiska ambassadörer för 2022: Klara Bolander Laksov, klara.bolander.laksov@su.se

 

 

 

HÄNT VID UNIVERSITETET OCH I OMVÄRLDEN

 

Till utskicket bifogas ett dokument med information om vad som hänt vid universitetet och i omvärlden senaste tiden.

 

IN ENGLISH

 

National study on sexual harassment and gender-based violence in academia

 

A national survey will study the prevalence of sexual harassment and gender-based violence in academia. At the end of April, a questionnaire will be sent to randomly selected students, doctoral students and staff.
This is the first study of its kind in Sweden, and is part of the Research and Collaboration Programme with a focus on how the Swedish higher education sector can jointly improve the work and study environments at our universities. The purpose of the study is to establish research-based knowledge about the prevalence and consequences of sexual harassment and gender-based violence in academia among students, doctoral students and staff. The hope is to use the results for the development of preventive and supportive measures to create higher education institutions free from sexual harassment.


The questionnaire will be sent out in week 17 by Statistics Sweden (SCB) to 125,000 randomly selected students, doctoral students and staff at 38 higher education institutions. SCB will also collect the answers and compile the results. The survey asks about the experience of being exposed to sexual harassment yourself, knowing others who have been exposed and of exposing others. In addition, questions are asked about gender-based violence and how it relates to health and the psychosocial aspects of the work environment. The study is approved by the Swedish Ethical Review Authority and the answers are confidential. 

 

More information

National study on sexual harassment and gender-based violence (SU)

National study on sexual harassment in academia (KI)

 

Office of the President. Contact: Lovisa af Petersens, lovisa.petersens@su.se

 

 

 

New call for applications for presidential grants on quality development in education

 

On 21 April, a call went out for the seventh set of presidential grants for developing quality in education at the bachelor’s or master’s level. The deadline for applications is 24 June, 2021.

Especially welcome are proposals on:

  • Pedagogical development on online-based learning, e.g. teaching and examination with the help of digital tools.
  • Sustainable education, e.g. education that deals with sustainability issues, climate adaptation of education, gender equality education, as well as broadened participation and broadened recruitment.

The applications will be considered in parallel with applications for Centre for the Advancement of University Teaching’s call for Pedagogical Ambassadors for 2022. The potential remuneration needed to participate in the Pedagogical Ambassador programme is applied for through the framework for the presidential grants for quality development of education. See attached file (in Swedish).

 

Office of the President. Contact for presidential grant for quality development of education: Anna-Karin Björling, anna-karin.bjorling@su.se

 

Centre for the Advancement of University Teaching. Contact for Pedagogical Ambassadors 2022: Klara Bolander Laksov, klara.bolander.laksov@edu.su.se

 

 

Universitetets ledningsinformation kommer normalt ut varannan vecka och med extrautskick om särskilda behov finns. För att ta del av tidigare utskick av ULI, kontakta Per Larsson vid Kommunikationsavdelningen på per.larsson@su.se.

 

Kommunikationsavdelningen samordnar brevet. Färdiga texter skickas till ledningsinformation@su.se. Chefen för respektive avdelning/enhet ska ha bedömt och godkänt den information som avses publiceras i brevet.

 

Ansvarig utgivare: kommunikationschef Johan Brandt.