Forskargruppen förenar ett genusperspektiv med klassiska statsvetenskapliga problemområden och begrepp. Viktiga forskningsområden är medborgarskap och demokrati, politisk representation, sexualitet och reproduktion, våld och säkerhet samt globaliserng. Gruppens forskare ingår i ett antal olika nationella, nordiska och internationella samarbeten.

Forskarprofilen Feministiska och kritiska studier i statsvetenskap (”Feminist and Critical Studies in Politics”) går tillbaka till FN:s kvinnoår 1975, då Statsvetenskapliga institutionen tog initiativ till undervisning med ett könsperspektiv. Detta ledde till läroboken Kvinnor och politik (1977) av Maud Eduards, som var den första i sitt slag i Sverige. Under 1990-talet breddades forskargruppen, med två nya professorer, Diane Sainsbury och Drude Dahlerup, samt flera doktorander.  Sammanlagt har 13 doktorsavhandlingar färdigställts inom gruppen. En innovativ forskningsmiljö har under 40 år vuxit sig stark inom statsvetenskapen i Stockholm. Detta gör forskargruppen till en unik vetenskaplig miljö.

Inom forskningsområdet har kurser utvecklats på alla nivåer i utbildningen och ett flertal läroböcker om kön och politik har författats. Gruppen har också bedrivit forskningsprojekt där pedagogiska frågor har analyserats ur ett könsperspektiv.

I tvär- och mångvetenskapliga projekt samarbetar medlemmarna med historiker, idéhistoriker och ekonomhistoriker, företagsekonomer och pedagoger. Forskargruppen är del av Genusakademin vid Stockholms universitet.