Olof Ruin
 
 

Forskningsinriktning

De centrala statsorganen; Europeiska unionen; högre utbildningspolitik och forskningspolitik.

I festskriften Politikens väsen En vänbok till Olof Ruin från 1993 finns en bibliografi över böcker publicerade under åren 1948-1992 samt av artiklar i andra böcker/tidskrifter samt i dagspress. Nedan följer en motsvarande bibliografi från och med 1993 fram till nu.

Böcker

1993. EG och våra grundlagar Betänkande av Grundlagsutredningen inför EG. // Ruin, O. ( ordf.) SOU 1993:14.

1994. Amerikabilder Anteckningar om USA från 50-tal till 90-tal. Stockholm: Natur och Kultur.

1997 Folket som rådgivare och beslutsfattare Betänkande av Folkomröstningsutredningen // Ruin, O. ( ordf.) SOU 1997:56.

1997. Folkomröstningar och parlamentarism En jämförande analys av EU-folkomröstningarna i Norden hösten 1994. Stockholm: Bilaga till Folkomröstningsutredningens betänkand, SOU 1997:56.

2000. Sverige i min spegel Minnen och anteckningar från ett halvsekel. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg.

2002. Sveriges statsminister och EU Ett halvår i centrum. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg.

2004. Politikens ramar och aktörer Femton uppsatser om vårt politiska system tillägnade Ingvar Carlsson. // Ruin, O. (red.). Stockholm: Hjalmarsson & Högberg.

2007.Statsminstern Från Tage Erlander till Göran Persson. Hedemora: Gidlunds förlag

2009. Dagbok 2008 – ett år som åttioåring. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg.

2009. Hans Ruin En gränsöverskridare Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Svenska lärde. Stockholm: Atlantis.

2010. En statsvetares olika sfärer Uppsatser kring politik och förvaltning tillägnade Daniel Tarschys. Möller, T. och Ruin, O. (red). Stockholm: Hjalmarsson & Högberg.

2011. Maktens former Tretton essäer om politik. Stockholm: Hjalmarsson & Högberg.

2015. Mina tretal En annorlunda memoar. Stockholm: Atlantis.

2017. Analys & Engagemang Sex statsvetare under 1900-talet, Kungl. Vitterhets Historie, och Antikvitetsakademien, Lärda i Sverige. Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld.

Artiklar i andra böcker och tidsskrifter

Den offentliga sektorns utveckling – tillbakablickar och framtidsperspektiv. // I Blickpunkten  - Tidskrift från arbetsgruppen för forskningsfrågor, Civildepartementet 1993:1.

Inledningsanförande. // Sterzel, F. ( red) EG och den svenska grundlagen – förbundsstat i vardande. Rättsfondens skriftserie  29 Uppsala: Iustus förlag 1993, s 15-27.

Den svenska folkstyrelsen i dag. // Kultur för livslust. En rapport från Idéforum 19-20 november 1993. Studieförbundet Vuxenskolan, s 14-17.

Olof Palme // Svenskt biografiskt lexikon. Band, 28 s 623-644.

Tage Erlander // Wilsford, D.,Political Leaders of Contempory Europé A Bibliographic Dictionary – Greenwood press,1994.

Olof Palme Ein schwedischer Politiker als moralische Instanz // Berking, H., Hitzler, R. und Neckel, S. (herausgeb.)- Politikertypen in Europa, Fischer, 1994

EU och subsidiaritetsprincipen // Nordisk Administrativt  Tidsskrift -1994:4, s 261-269.

En amerikansk president och en svensk statsminister // Statsvetenskaplig tidskrift 1995-1, s 1-20.

Internationalisten. // Alapuro,R. m. fl. (red.) Kohtamista Erik Allardtin kanssa Möten med Erik Allardt Encounters with Erik Allardt. Helsingfors:Yliopistopaino 1995, s 203-205.

” Man hade en känsla av att vissa saker behöll han för sig själv.” // Alandh, T. o Zachrisson, B. ( red) Berättelser om Palme.  Stockholm: Norstedts, s 82-87.

Sweden: From Stability to Instability? // Blondel, J. and Cotta, M. (eds). Party and Government. An inquiry into the relationship between governments  and supporting parties in liberal democracies. Macmillan Press Ltd 1996, s 61-77.

Den ifrågasatta staten // Det 34:e nordiska juristmötet Stockholm den 21-23 augusti 1996, s 3-15.

Suède. // Rideau.J. (dir.) Les états membres de l’Union Eropéenne Adaptations-Mutations-Résistances.L.G.D.J.:Paris, s 437-456.

Preface // HSFR Rene Descartes ”Aux sources de la philosophie moderne” 1996 s5-6.

Folkomröstningar och demokrati // Finska Vetenskaps-Societetens Årsbok 1997 s 51-57.

Utvecklingen inom humanistisk forskning. // Röster om humaniora, Forskningsberedningens skrift 1997:1, s 18-33.

Den ifrågasatta staten. // Finsk Tidskrift H 1:1997, s 37-50.

Berättelse och systematik. Närhet och distans. Två biografierfarenheter.// Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 41, s 31-37.

Finlandsbilden i Sverige. //Suominen, T. o Björnsson, A.,(red.)Det hotade landet & det skyddade Sverige och Finland från 1500-talet till våra dagar Stockholm: Atlantis, 1999, s 193-207.,

Bo Särlvik // Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1999, s 26-30.

Bertil Ohlin, Tage Erlander och författningsuppgörelsen 1967. // Globalisering och naionell politik. Elva texter kring Bertil Ohlin och socialliberalismen –Hedemora: Gidlunds förlag, s 59-70.

Finland, Sverige och Europeiska Unionen. // Historiska och Litteraturhistoriska Studier 75. – Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Ett försvar för de svagare samhällsskikten är för allas bästa. // Josefsson, L. (red) Analys och passion Tankar inför en ny

Den svenska statsvetenskapen – ett personligt perspektiv. // Politologen Våren 2003, s 5-16.

Talmannen och regeringsbildningen. // Talmannens roll och förändring Från Henry Allard till Birgitta Dahl. Stigmark, K. (red). Hedemora: Riksbankens Jubileumsfond & Gidlunds förlag 2004, s 21-29.

Statsministerämbetets förändring. // Ruin. O. (red.)Politikens ramar och aktörer, Stockholm: Hjalmarson , s& Högberg, s 46-55.

Att teckna porträtt. Exempel från det egna skrivandet. // Personhistorisk tidskrift 2006:1, s 83-91.

Ingvar Carlssons ledarskap som statsminister. // Jönsson, Ch o Jerneck, B. ( red.) I ledande ställning. Vänbok till Lars Göran Stenelo 2006: Lund s 141-151.

Intervju // Pensionerade professorer – en resurs för Akademien. Borås: Sveriges Universitetslärarförbund 2006, s 9-10.

Två statsministrar kring en folkomröstning // Bergquist,M. o Johansson, O. ( red) Säkerhetspolitik och historia. Essäer om stormaktspolitiken och Norden under sjuttio år. Vänbok till Krister Wahlbäck. Stockholm: Hjalmarson & Högberg, 2007, s 330-344.

Det statliga kommittéväsendet. // Heckscher, S. o Eka, A.,(red), Festskrift till Johan Hirschfeldt  Uppsala: Justus förlag, 2008, s 445-453.

Stat och konstitution. // Livrustkammaren o. Nationalmuseum, 1809 Rikssprängning och begynnelse 200-årsminnet av Finska kriget. Stockholm: Livrustkammaren 2008, s 47-66.

Kung och statsminister Från RF 1809 till RF 1974  // Brundin, M. och Isberg, M. (red). Maktbalans och kontrollmakt 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv.  Stockholm: Sveriges riksdag 2009, s 315-340.

History and future in the Baltic Sea Region. // Aggestam, K. and Jerneck, M. (eds). Diplomacy in Theory and Practice Essays in honor of Christer Jönsson:  Liber 2009, p 454-462.

Grundlagen och den Europeiska unionen, // Möller, T. och Ruin, O. (red.)En statsvetares olika sfärer, s 229-238.

Maktens män ramas in, Axess 2010:5, s 60-64,

Deltagare på tre internationella nivåer, Kontraster och nyanser Svensk statsvetenskap i brytningstid, 2010, s 654-663.

Finska i Sverige och svenska i Finland, Nordisk Tidskrift, 2011:2, s 121-129          

Regerinsmaktens förändringar, Justitiekanslern 3000 år, Justus förlag, s 95-107.

Department of Politial science, Faculty of Social Sciences Stockholm University 1964-2014, ed. Gudrun Dahl and Mats Danielsson, p 175-185.

Artiklar i dagspress

Fel binda partierna. // Dagens Nyheter 16.1.1993.

Låt m och s regera ihop. // Dagens Nyheter 16.3. 1993.

Svårt upphäva EG-rätt. // Dagens Nyheter 11.5.1993.

Folkomröstning först 1995. // Dagens Nyheter 28/10 1993.

Vänta med EU-debatten. // Dagens Nyheter 18.5.1994.

Avhopp mot regler. // Dagens Nyheter 23.6.1994.

Uteslut inte framtida samarbete. // Dagens Nyheter 22.9.1994.

Bryssel bestämmer inte allt. // Dagens Nyheter 10.10.1994.

EU-medlemskap en vinst för demokratin. // Svenska Dagbladet   20.10.1994.

Små staters makt fara för EU. // Dagens Nyheter 22.5.1995.

Mättnad uppstod. Om Herbert Tingsten. // Dagens Nyheter (

Kulturen) 24.5.1995.

Partiledarvalet ett lotteri. // Dagens Nyheter 2.9.1995.

Nytt läge ger ny folkomröstning. // Dagens Nyheter 15.10 1995.

Ingvar Carlsson misskötte plantskolan. // Dagens Nyheter 4.12 1995.

Tyskland åter ett kraftcentrum. // Svenska Dagbladet 19.1.1996.

Närhet men ändå distans. Olof Palme // Dagens Nyheter (Söndagsbilagan) 24.2.1996.

Reformera folkomröstningarna! // Dagens Nyheter 16.4. 1997.

S-kongressen får inte binda Sverige. // Dagens Nyheter 26.5.1997.

Ytliga och hafsiga utredningar. // Dagens Nyheter 18.9 1997.

Rimligt kringgå svag EMU-omröstning. // Dagens Nyheter 13.10 1997.

En övertolkning. // Dagens Nyheter 20.3 1998.

Populism att kräva kommissioner. // Dagens Nyheter 13.2 1998.

Låt partierna göra upp efter valet. // Dagens Nyheter 27.7 1998.

Oansvarigt ange regeringspartner. // Dagens Nyheter 22.8 1998.

S riskerar nytt ras i opinionen. // Dagens Nyheter 25.9 1998.

Ideologisk splittring i regeringen. // Dagens Nyheter 22.12 1998.

Persson har misslyckats som ledare. // Dagens Nyheter 17.4 1999.

Miljöpartiet agerar odemokratiskt. // Dagens Nyheter 8.6 1999.

Folkomröstning demokratiskt problem. // Dagens Nyheter 5.12. 1999.

Folkomrösta om EMU 2001. // Dagens Nyheter 18.3 2000.

Palme hade varit för EU-medlemskapet. // Dagens Nyheter 27.2 2001.

Upprepa inte dagens halvmesyr. // Dagens Nyheter 2.9 2001

Låt gruppen av länder leda EU-arbetet. // Dagens Nyheter 29.5. 2002.

Avgå efter valet, Göran Persson. // Dagens Nyheter 18.8 2002.

S kan söka samarbete med mitten. // Dagens Nyheter 24.9 2002.

Folkets utslag behöver inte följas. // Dagens Nyheter 27.11 2002.

Ny karriär hämmar statsministern. // Dagens Nyheter 20.4 2003.

Viktigt med högt valdeltagande. // Sydsvenska Dagbladet 14.9 2003.

Pagrotsky flyttas till ny statsrådspost. // Dagens Nyheter 21.9 2003.

Statsråden till Riksdagshuset. // Dagens Nyheter 18.1 2004.

Låst läge om ny författning. // Sydsvenska Dagbladet 6.2 2004.

Ny folkomröstning blir mycket svårtolkad. // Dagens Nyheter 2.5 2004.

Besluta om EU-grundlagen först efter valet 2006. // Dagens Nyheter 18.12 2004.

Ledarhannen. // Dagens Nyheter ( Kulturen) 19.9 2005.

Perssons ledarstil förvånar. // Dagens Nyheter 19.11 2005.

Ett helvete i taget. // Dagens Nyheter (Kulturen) 28.2 2006.

Göran Persson måste lämna besked i regeringsfrågan. // Dagens  Nyheter 3.6 2006

Fredrik Reinfeldts ledarstil gynnar Perssons eftermäle. // Dagens Nyheter 11.3 2007.

Statsvetaretikett legitimerar allmänt tyckande. // Dagens Nyheter 30.1 2007.

Sverigedemokrater ska inte bekämpas med lagstiftning. // Dagens Nyheter 15.9 2007.

Nya utnämningsregler ger oss sämre politiker. // Dagens Nyheter 23.2 2008.

Den nya blockpolitiken gynnar bara sd och v. // Dagens Nyheter 21-12-08.

MP kan få en nyckelposition i ett kaotiskt läge efter valet. //  Dagens Nyheter 28-10-09.

Fel att fördöma Kalla krigets svenskar. //Aftonbladet 13-04-10.

Vi behöver en seriös debatt om vårt statsskick. // Dagens Nyheter 26-06-10.

De etablerade partierna bemötte SD på fel sätt. // Dagens Nyheter 19-09-10.

Därför lever intresset för Olof Palme än i dag.// Dagens Nyheter 12-09-12.

Härligö och Knipholmen ser mot Barösund. // Barösundsbladet 13:3.

Läget är låst om rödgröna inte bildar trepartiregering (med Tommy Möller) //Dagens Nyheter 14-08-14.

Bugetdramatiken kan rensa luften. // Expressen 14-12-14.

Alternativen till DÖ orealistiska. // Expressen 15-03-15.

Anteckningar från toppen av politiken” // Svenska Dabbladet Under strecket 15-10-15.

Hur skall Sverige kunna styras // Svenska Dagbladet 16-10-16.

Obildade väljare skall sållas bort. // Dagens Nyheter17-06-17.

Enpartiregering kan lösa Sveriges politiska kris. // Svenska Dagbladet debatt 17-10-17.

Därför bör de rödgröna stödja en borgerlig talman.// Svenska  dagbladet15-06-18.