Lars Johan Hierta, 1801-1872 (Liljeholmens Stearinfabriks bildarkiv, CfN)
Lars Johan Hierta, 1801-1872 (Liljeholmens Stearinfabriks bildarkiv, CfN)
 

Redan år 1935 inrättades den första professorsstolen vid statsvetenskapliga institutionen och fick namn efter fabrikören, politikern, publicisten och skriftställaren Lars Johan Hierta. Förste innehavare blev Herbert Tingsten och den senaste att inneha professuren är Jan Teorell.
Läs mer om Hierta-professuren

Sedan starten har sammanlagt 170 forskare disputerat för doktorsgraden (den äldre sortens avhandlingar) eller doktorsexamen (den nuvarande formen).

Institutionen ingår i den samhällsvetenskapliga fakulteten och inhyser idag ett 40-tal lärare och/eller forskare, omkring 70 doktorander och ett tiotal administratörer.

Institutionen strävar efter att fungera som en brygga mellan vetenskap och samhälle. Vi har omfattande och täta kontakter med olika grupper och nätverk inom nationell och internationell forskning.

Insatserna för brobyggen mellan vetenskap och samhälle grundas i stor utsträckning på medarbetarnas dubbelsidiga aktivitetsprofiler: dels förankring i forskningen och samverkan med kolleger i andra länder, och dels breda kontaktytor gentemot medier, politik och förvaltning.