Om oss

Om oss – vår forsknings- och utbildningsprofil

Centrets forskningsområden inkluderar tvåspråkighet i familjen, tvåspråkig utbildning, svenska som andraspråk för barn och vuxna, ungas språk och språkbruk i flerspråkig kontext, andra- och främmandespråksundervisning, språkförlust (attrition) hos tvåspråkiga, språkbevarande och språkbyte, språkideologi, minoritetsspråkspolitik, och flerspråkighet och utbildning i utvecklingsländer. Med andra ord täcker Centrets forskning psykolingvistiska, kognitiva och neurolingvistiska, sociolingvistiska och utbildnings- och undervisningsrelaterade  aspekter av flerspråkighet. Läs mer under Forskningsområden.
Läs mer under Forskningsområden.

Centrum för tvåspråkighetsforskning är en tvärspråklig och tvärvetenskaplig enhet inom humanistiska fakultetens språkvetenskapliga sektion vid Stockholms universitet, med placering vid Institutionen för svenska och flerspråkighet. Den huvudsakliga finansieringen är statlig och sker via fakultetens budget, men en betydande del av forskningen och undervisningen sker med externa medel. En presentation av pågående och avslutade projekt ges under fliken Forskning, och ytterligare information och länkar finns på de enskilda forskarnas sidor (se se forskare och doktorander under Medarbetare). Forskningsaktiviteten återspeglas också i de olika sidorna under fliken Publikationer.

Tidigare stora projekt (som nu avslutats) har rört vuxna invandrares inlärning av svenska som andraspråk, tvåspråkighet hos åldersdementa, tvåspråkig utveckling hos barn i skolåldern, Samiska som förstaspråk, och flerspråkighet och grundskoleutbildning i Moçambique. Pågående projekt inkluderar bland annat språkinlärning och språkanvändning hos avancerade andraspråkstalare, inlärningsålderns betydelse, elektroencefalografiska (EEG) studier av tvåspråkigas grammatiska processning och av internationellt adopterade personers fonetiska och grammatiska processning, relationen mellan språk och tanke hos tvåspråkiga, transnationell flerspråkighet, modersmålsundervisning, transspråkande och flerspråkig/inter-kulturell kommunikation, och flerspråkighet och utbildning i det globala Syd. En del av Centrets arbete har dessutom utgjorts av utvärderingsverksamhet och framställande av kunskapsunderlag för regering och politiska kommittéer (se Regeringsuppdrag).

Centret erbjuder kurser i tvåspråkighet och svenska som andraspråk i såväl grundutbildning (grundnivå och avancerad nivå) som på forskarnivå. Till utbildningen på forskarnivå söker vanligen både svenska och utländska doktorander med skiftande akademisk bakgrund eller yrkeserfarenhet.

Stockholms universitets rektors blogg Astrid Söderbergh Widding

En animerad historia

Stockholms universitet. En animerad historia. Illustration: Sara-Mara

Stockholms universitet grundades 1878 som ett radikalt alternativ till de traditionella universiteten i Sverige. (Filmen öppnas i Youtube.)