”Längre och bättre tolkutbildning behövs” (DN.se 2015-12-30)

Bristen på kvalificerade tolkar är än mer komplex än Språkföretagen påpekar. Ökad användning av distanstolkning och bättre spridning av tolkuppdragen över dagen är viktiga åtgärder. Lika viktigt är att höja tolkarnas arvoden till anständiga nivåer och ge dem möjlighet till reseersättning med mera. Det skulle få fler tolkar att fortsätta inom yrket, att vidareutbilda sig och att återvända till yrket vid akuta kriser.

Att tolka är en kvalificerad yrkesutövning. Att utbildningen av tolkar måste vara både kvalificerad och kvalitetssäkrad borde vara en självklarhet. Vi har i dag brist på läkare och sjuksköterskor i Sverige, men vi snabbutbildar inte inom dessa yrken. [...]

Dagens föråldrade utbildningsmodell har flera allvarliga konsekvenser, bland annat att de flesta tolkutbildade i Sverige har bara fyra månaders utbildning. För att utföra kvalificerad tolkning i samhället krävs mer. [...]

Vi har, utan att lyckas, försökt få till stånd en dialog med utbildningsdepartementet under hösten om bristerna i dagens utbildning och om högskolans roll i framtiden. Bland annat borde den framgångsrika norska modellen för tolkutbildning och myndighetsstöd i tolkfrågor beaktas. [...]
________________________________

Ingrid Almqvist, tidigare föreståndare
Jan Pedersen, föreståndare
Elisabet Tiselius, universitetslektor och studierektor i tolkning
Cecilia Wadensjö, professor i tolkning och översättning

Samtliga är verksamma vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI), Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet.

 

Läs hela artikeln på DN.se

”Längre och bättre tolkutbildning behövs” (2015-12-30)

Artikeln är en replik till Språkföretagens debattartikel i DN:
”Så kan den akuta bristen på flyktingtolkar åtgärdas” (2015-12-29)

Artikel i DN om TÖI:s skrivelse till utbildningsdepartementet där de pekar på behovet av en nationell översyn av utbildningen till tolk i offentlig sektor:
Förkortad utbildning för tolkar kritiseras (2015-12-07)