Två pågående teman läsåret 2021/2022

Under läsåret 2020/2021 pågår två teman inom Humanistiska fakultetens forskarskola: Digital Humanities och Gender, Knowledge and Methodology. De återstående kurserna inom Digital Humanities ges på engelska, medan de inom Gender, Knowledge and Methodology ges på svenska, eller på engelska vid behov.

Digital Humanities

Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt akademiskt område som utvecklar, tillämpar och kritiskt utvärderar beräkningsmetoder och teknik inom humaniora. Temat Digital Humanities (Digital humaniora) ger en bred introduktion till aktuell forskning inom området, med tonvikt på digitala metoder och deras teoretiska implikationer och praktiska tillämpningar. Deltagarna erbjuds möjlighet att utveckla tillämpade färdigheter som är relevanta för de egna avhandlingsprojekten, samt att reflektera över hur digital teknik påverkar forskning och kunskapsuppbyggnad, liksom etiska frågor.

Gender, Knowledge and Methodology

Temat Gender, Knowledge and Methodology (Genus, kunskapssyn och metod) introducerar den internationella forskningen i feministisk vetenskapsteori och metodologi på forskarutbildningsnivå i syfte att bidra till hög kvalité, aktualitet, och bredd i forskarutbildningen. Ett huvudsyfte är att belysa sambanden mellan vetenskapssyn och metodfrågor och bidra till kritisk reflexivitet inom humanvetenskaperna. Tre metodologiska inriktningar i den feministiska traditionen med tvärvetenskaplig tillämplighet ägnas ett djupare studium: kreativt akademiskt skrivande, etnografi och historiografi.

Fristående kurser 2021-2022

HT 2021

VT 2022

 • Academic Writing for International Publication, 7,5 hp: improves the participants’ academic writing skills in order to facilitate publication output in international peer-reviewed journals.
 • Humanioras vetenskapsfilosofi, 7,5 hp: behandlar frågor om kunskap, sanning, vad som skiljer olika sorters vetenskap från varandra och från former av kunskapsbildning utanför vetenskapen.
 • Linguistic Ethnography, 7,5 hp: introduces, discusses and problematizes LE and its contributions to research on language and identity in educational and other social contexts.
 • Visual Sources, 7,5 hp: offers a generally widened awareness regarding technical, theoretical and methodological perspectives in relation to images and other visual sources.

Preliminärt kursutbud för läsåret 2022-2023

HT 2022

 • Advanced Studies in Linguistic Ethnography 7,5 hp
 • Dynamics of Multilingualism: Encounters and Entanglements, 7,5 hp
 • Föreställningar om det nordliga, 7,5 hp
 • Space and Place in the Humanities, 7,5 hp
 • Symboler: uppkomst, funktioner och konsekvenser, 7.5 hp
 • Philosophy of the Cultural Sciences, 7,5 hp

VT 2023

 • Academic Writing for International Publication, 7,5 hp
 • Analyzing the language of truth and deception, 7.5 hp
 • Dynamics of Multilingualism: Affinities and Affordances, 7,5 hp
 • Metoder för hantering av textdata, 7.5 hp
 • Humanioras vetenskapsfilosofi, 7,5 hp