Varför satsar Humanistiska fakulteten på forskarskolan?
– Efter att ha finansierat tre fakultetsgemensamma forskarskolor beslöt fakultetsnämnden att göra en satsning som riktade sig mot alla fakultetens doktorander. Vi ville skapa en större gemenskap för doktoranderna och effektivisera verksamheten inom forskarutbildningen. Ett tydligt mål var att skapa en mötesplats i form av gemensamma kurser, att verka för tvärvetenskapliga diskussioner och att möjliggöra för alla fakultetens doktorander att ingå i en större forskningsmiljö.

Har forskarskolan haft några positiva effekter för fakulteten?

– Ja, absolut. Forskarskolan kommer att utvärderas nu under 2019 och utan att föregripa utvärderingen kan jag konstatera att de doktorander som har deltagit i forskarskolan är överlag mycket positiva. Det har främjat samtal och samarbete mellan institutioner och forskare och har dessutom ökat kursutbudet inom forskarutbildningen.

Elisabeth Wåghäll Nivre

–Vi tycker oss se att just teman, det vill säga de tematiskt sammanhållna block av kurser som utgör stommen i forskarskolan, har bidragit till ökad kreativitet bland våra medarbetare. De skapar teman som har hög relevans för doktoranderna och tyder på ett nytänkande i undervisnings- och examinationsformer. 

Elisabeth Wåghäll Nivre menar att forskarskolan även ska vara en angelägenhet utanför den egna fakulteten –  i ett tidigt skede beslöt man därför att doktorander från andra fakulteter och lärosäten skulle vara välkomna att delta. 

– Att få in doktorander utifrån har upplevts som väldigt berikande och dessa har helt klart bidragit till att främja både de vetenskapliga och de studiesociala relationerna. Vi har också förstått att man vid andra lärosäten ser väldigt positivt på vår forskarskola och upplever det till och med som att vi är mer kända utanför universitetet än inom.