Vendela Blomström. Foto: Johan Asplund
Vendela Blomström. Foto:Felicia Blomström
 

<< (Tillbaka) till Svenska som främmande språk

Under 2013 inleddes ett större kursutvecklingsarbete av Behörighetsgivande kurs i svenska vid Stockholms universitet. Till grund för detta utvecklingsarbete låg bland annat de kursvärderingar som genomförs efter varje avslutad kurs. Dessa kursvärderingar ger en god bild av studenternas åsikter om bland annat arbetsmetoder, litteratur och examination, men ger däremot ingen information om vilken nytta de har av kursen vid framtida studier eller i arbetslivet.

För att ta reda på om och i så fall vilka av de kunskaper och färdigheter som de fått under kursen har varit till nytta i vidare studier och/eller i arbetslivet, har en enkätundersökning genomförts bland studenter som genomgått kursen på Stockholms universitet. Enkäten har främst skickats ut till studenter som har läst kursen någon gång de närmaste sex terminerna, men har även skickats ut till ett mindre antal som läst dessförinnan.

Foto: Johan Asplund
Jeanna Wennerberg. Foto: Niklas Björling
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på studenternas språkliga bakgrund, deras uppfattning om vad Behörighetsgivande kurs har gett dem för språkliga verktyg inför att gå vidare med akademiska studier och/eller att möta arbetsmarknaden samt att ta reda på vilka planer de har vad gäller arbete och studier de närmast kommande åren.

Detta är en första delpresentation av denna pågående studie. I denna ingår de 32 tidigare studenter som vid början av höstterminen 2014 hade fyllt i enkäten. Dessa studenter kallas nedan informanter.

Resultaten visar att nästan 70 % har gått vidare till studier vid universitet och högskola efter Behörighetsgivande kurs i svenska. Knappt hälften av informanterna har valt att studera inom humaniora och ungefär lika många har valt att studera vid Stockholms universitet; 97 % anger att de har haft nytta av de färdigheter de utvecklade under Behörighetsgivande kurs och 95 % anser att kursen helt eller delvis förberedde dem inför akademiska studier; 84 % anser att kursen även delvis eller helt förberedde dem inför arbetslivet.

Läs mer i : Behörighet i svenska – och sen då? (583 Kb)

<< (Tillbaka) till Svenska som främmande språk

Kontakt

  • Vendela Blomström är kursföreståndare för och lärare på kurserna i Svenska som främmande språk.
  • Jeanna Wennerberg var till 2018 studierektor för och lärare på kurserna i Svenska som främmande språk.