Forskningsområden

Våra forskningsområden

Institutionen för svenska och flerspråkighet har tre forskningsområden:

  • Svenska och nordiska språk
  • Tvåspråkighetsforskning
  • Översättningsvetenskap

Forskningsområden inom svenska och nordiska språk

Inom svenska och nordiska språk ryms många olika infallsvinklar på språk och språkanvändning. Våra forskare studerar svenskan och de nordiska språken ur ett historiskt perspektiv, men också kommunikation i dagens mångspråkiga samhälle. Vi studerar grammatik och uttal, men också texter och samtal. Våra forskare intresserar sig för språkinlärning och språkutveckling, i och utanför skolan, liksom för språk och kommunikation i vitt skilda sammanhang – i medier, hos myndigheter, på arbetsplatser och i fritidsverksamheter. Forskningen om svenskan förr och nu ökar förståelsen av vår historia, vårt samhälle och om oss människor som språkvarelser.

  • Interaktion i det flerspråkiga Sverige
  • Struktur i svenskan och de nordiska språken
  • Svensk och nordisk språkhistoria
  • Text och diskurs i det svenska språksamhället
  • Svenska som andraspråk, sva

Forskningsområden inom tvåspråkighetsforskning

Forskningsområden inom översättningsvetenslap

  • Tolkning
  • Översättning

Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post