Forskningsprojekt

Forskningsprojekt

Forskningsprojekt inom Svenska och Nordiska språk, se listan nedan.

Forskningsprojekt inom Tvåspråkighetsforskning

Forskningsprojekt inom Översättningsvetenskap

Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/

RJ har beviljat medel för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (2022–2023)

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 1 304 000 kronor för att bygga ut A Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) med mer material. LMNL är en unik lexikografisk resurs över Nordens medeltida lagspråk, och ett viktigt hjälpmedel för att internationalisera forskningen om Nordens medeltida lagar och rättshistoria. LMNL kommer framöver att omfatta all svensk medeltida lag och alla nordiska landslagar.

Map of Medieval Scandinavia from dhi.ac.uk/lmnl/

Online-lexikon över medeltida nordiska lagar är publicerad. Även som e-bok och print on demand

Online-lexikonet The Lexicon of Medieval Nordic Law (LMNL) är ett flerspråkigt referensverk skapat för att göra medeltida lagar mer tillgängliga för en engelsktalande publik. Det är avsett att fungera som ett generellt lexikon över medeltida nordisk juridisk terminologi som användes före de nationella lagarna. Det finns nu även att ladda ned som e-bok och går att beställa med print on demand.

Fyra studenter sitter i en soffa i universitetsbiblioteket. Foto: Niklas Björling

Riktiga case på vetenskaplig grund & Åtgärder för att stärka stödet för magister- och mastersstudent

Totalt 250.000 kr av Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har tilldelats Institutonen för svenska och flerspråkighet för två projekt: Riktiga case på vetenskaplig grund respektive Åtgärder för att stärka stödet för magister- och mastersstudenters uppsatsskrivande med syfte att höja den vetenskapliga kvalitén.

Sofia Pereswetoff-Morath målar i runor på runsten med rödfärg. Foto: Magnus Källström

Postdocprojekt: Hur länge får man heta Botvid? (2020–2022)

Hur länge får man heta Botvid? Forngutniskt personnamnskick i gotländskt epigrafiskt material från 750 till 1500-tal. Ett postdocprojekt som leds av Sofia Pereswetoff-Morath.

Linnea Hanell. Foto: Staffan Larsson

Postdokstipendium till projekt om samhällskommunikation kring klimatkrisen (2020–2026)

Fil.dr Linnea Hanell har tilldelats ett postdokstipendium från Åke Wibergs stiftelse för projektet ”Samhällskommunikation i klimatkrisens tid”. Med hjälp av språkbruksforskningens redskap ska förhållandet mellan språk och handling analyseras och därmed bidra till klokare sätt att använda samhällskommunikation för att lösa samhälleliga utmaningar.

Anna Vogel. Foto: Pia Nordin

Rädda Barnen i en förändrad tid. Flexit-medel till Anna Vogel och Rädda Barnen (2020–2022)

Anna Vogel har i samarbete med Rädda Barnen fått Flexit-medel från Riksbankens Jubileumsfond (RJ) för projektet "Rädda Barnen i en förändrad tid. Inramning och berättelser för organisationens nya identitet." Syftet är att stödja organisationen att stärka och kommunicera sin nya identitet.

Jonatan Pettersson. Foto: Pia Nordin

Texttraditionens möjligheter (2018–2025). RJ har beviljat 44,5 milj. kr till forskningsprogrammet

Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har beviljat 44,5 miljoner kronor i forskningsmedel till programmet "Texttraditionens möjligheter. Variation och förändring i medeltidens handskriftskultur". Jonatan Pettersson, universitetslektor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, är en av forskarna inom programmet.

Forskningsinfrastruktur

Humanistiska fakulteten har samlat information om den forskningsinfrastruktur som Humanvetenskapliga området ansvarar för. Resurserna är av mycket olika slag och det finns ingen skarp definition av vad som utgör en infrastruktur.

Forskningsprojekt

A

Upp

B

Upp

C

Upp

D

Upp

E

Upp

F

Upp

G

Upp

H

Upp

I

Upp

K

Upp

L

Upp

M

Upp

N

Upp

O

Upp

P

Upp

R

Upp

S

Upp

T

Upp

U

Upp

V

Upp
Hus D. Foto: Pia Nordin

Kontakt

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6
Södra huset
Frescati

Postadress
Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 STOCKHOLM

Faktureringsadress
Se Adresser, telefon, fax och e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växeln)
Se även Adresser, telefon, fax och e-post

E-post
Se Adresser, telefon, fax och e-post