Arkiv Riksantikvarieämbetet (RAÄ)/Arkiv och bibliotek

Riksantikvarieämbetet är en statlig myndighet med ansvar för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv.

Riksarkivet

Riksarkiven och Landsarkiven. Huvuduppgifter är att se till att arkiven hos dem och andra hanteras på bästa sätt, samt att bevara, vårda, tillhandahålla och levandegöra arkivmaterial som de förvarar hos sig.

Bibliotek
Kungliga biblioteket (KB)

Stockholms stadsbibliotek

Stockholms universitetsbibliotek