Bild från intensivsvenska.se
Bild från intensivsvenska.se. Foto: Maria Lim Falk
 

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

En viktig utgångspunkt för projektet är att undervisning av nyanlända elever måste bygga på både vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vårt arbete baseras på kunskaper som har sin grund i:

  • forskningsområden, såsom svenska som andraspråk, två- och flerspråkighet, språk och lärande, grammatik, fonologi och uttal, ordförrådsutveckling, litteraturvetenskap, litteraturdidaktik och svenskämnesdidaktik
  • aktuell diskussion inom ämnen, såsom svenska respektive svenska som andraspråk, NO-ämnen, SO-ämnen, matematik, engelska, bild och idrott
  • konkreta utbildningssammanhang, såsom utbildning av nyanlända i grundskolan, Språkintroduktionsprogrammet i gymnasieskolan, Svenska för invandrare i vuxenutbildningen (SFI), SFI i utlandet, Svenska som främmande språk på universitetet (SFS), lärarutbildningen och Försvarets tolkskola.

Projektledning, projektgrupp, skolor och lärare

Projektet bygger på ett nära samarbete mellan forskare och lärare som besitter denna kunskap och därmed sammanhängande erfarenheter.

Under det första projektåret, läsåret 2016/2017, ägnade ett femtiotal yrkesverksamma lärare tillsammans med ett femtontal forskare sig bland annat åt att lägga grunden för en målorienterad, systematiskt upplagd och ämnesinriktad utbildning och språkundervisning för nyanlända i gymnasieåldern.

Under läsåret 2017/2018 skedde den första genomförandeperioden i fem klasser (totalt ca 90 elever, 25 lärare) på två skolor i Stockholms kommun och Nacka kommun.

Med utgångspunkt i kontinuerlig klassrumsdokumentation och fortsatt utvecklingsarbete inkluderades ytterligare ca 230 elever från två nya skolor under läsåret 2018/2019 – en skola i Södertälje och en till i Stockholm. Lärarna på dessa skolor (ca 30) testar utbildningsupplägget som modell för att projektet ska kunna utvärdera dess genomförbarhet, flexibilitet och funktionalitet. Fortsatt utvecklingsarbete och genomförande sker på de två första skolorna.

Projektledningsgruppen har sin hemvist vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler), Stockholms universitet och består av Maria Lim Falk (projektledare), Tomas Riad och Helena Bani-Shoraka. Projektgruppen består därtill av Ann BoglindEvelina BångCarmen Galian BarruecoJulia Forsberg, Olle JosepshonMonica KarlssonMargareta Majchrowska, Roger Nyborg, Johanna Prytz, Debora Rottenberg och Torbjörn Westerlund.

Projektledning och projektgrupp (extern webbplats, öppnas i nytt fönster)

Finansiärer och organisation

Projektet har tillkommit genom ett samarbete mellan Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse (huvudfinansiär), Svenska Akademien (initiativtagare och huvudman), Stockholms universitet (medfinansiär) och Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet (medfinansiär).

Det ingår som en del i Wallenbergstiftelsernas större utbildningsprogram Utbildning för ökad integration, som också inbegriper Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) och Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).