Mål

Det muntliga delprovet syftar till att bedöma testtagarens kommunikativa språkförmåga.

Uppgifter

Det muntliga delprovet består av två uppgifter:

  • I samtalsuppgiften förväntas testtagaren i ett samspel med andra bidra till samtalets innehåll genom att redogöra för och motivera sina åsikter, följa upp andras påståenden och slutsatser och på så sätt föra diskussionen framåt.
  • I den individuella uppgiften förväntas testtagaren lyfta fram och resonera kring olika åsikter i frågan och redogöra för sin ståndpunkt.

Samtalsuppgiften: Ett resonerande samtal

I denna uppgift deltar vanligtvis tre testtagare och en samtalsledare. När testtagarna har presenterat sig kort för varandra, följer ett resonerande samtal kring ett av två ämnen som har skickats ut med kallelsen cirka en vecka före provet.

Ämnesinformationen, frågorna och nyckelorden visar vad samtalet kan komma att handla om. Ämnena är oftast av allmänt intresse och inte anpassade till någon speciell studieinriktning.

Testtagaren förväntas delta aktivt i samtalet men samtidigt ge övriga testtagare utrymme i samtalet. Det är samtalsledaren som vid provtillfället väljer vilket av de båda ämnena som ska behandlas.

Den individuella uppgiften

I den individuella uppgiften får deltagarna varsin frågeställning, som delas ut på papper efter det resonerande samtalet. Man får göra anteckningar, tänka igenom frågan under två minuter och varje deltagare får sedan två minuter på sig för att resonera kring andra åsikter i frågan och redogöra för sin ståndpunkt. Frågeställningarna anknyter till det diskuterade ämnet.

Ämne och frågeställningar bör i båda uppgifterna behandlas på ett generellt snarare än på ett personligt plan.

Förutom samtalsledaren kommer oftast en särskild bedömare att närvara.

Förberedelser

Testtagaren får uppgifter (vanligtvis två ämnen) för instudering skickat per mejl ca en vecka före provtillfället. Man kan förbereda sig genom att söka information från internet, tidningar och andra medier och diskutera ämnena med någon man känner.

Praktisk information

Provtid

  • Resonerande samtal: 20 minuter, beroende på antal testtagare.
  • Individuell uppgift: 2 minuter gemensam förberedelsetid + 2 minuter taltid/testtagare.

Total provtid blir cirka 30 minuter, inkl. instruktioner.

Två dagars prov

På en del provorter hinner vi inte genomföra delprovet i muntlig färdighet med alla testtagare på samma dag. Schemaläggning av det muntliga delprovet kan därför förläggas till en av två dagar.

Provet spelas in

Provet spelas in med video och/eller mp3-spelare.

Hjälpmedel

Ämnesinformation skickas med kallelsen ca en vecka före provtillfället. Papper med ämnesinformation ska tas med till provtillfället, men anteckningar på dessa papper är inte tillåtna. Inga andra hjälpmedel är tillåtna under själva provet.

Övrigt

Samtliga papper ska lämnas in efter provet.

Bedömning

Det som bedöms är

  • om testtagaren i samtalet på ett generellt plan bidrar till att föra samtalet framåt genom att utveckla sina resonemang, uttrycka åsikter och argument och knyta an till andras inlägg
  • om testtagaren i den individuella uppgiften redogör för sina tankar och sin egen ståndpunkt i frågan
  • intrycket av testtagarens språkliga kompetens ifråga om omfång, kvalitet och begriplighet.

Betyg

Betygsgraderna är Godkänd eller Underkänd.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar (läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet). Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du enbart göra om det delprovet, ett så kallad restprov.

Läs mer under Resultat.

Exempelprov

Exempelprovet och demofilmen visar hur delprovet i muntlig färdighet Sverige går till.

Delprov 3: Muntlig färdighet Tisus Sverige exempelprov (240 Kb)

Filmen öppnas i SU:s Videotjänsten.

Film: Resonerande samtal och individuell uppgift (Sverige)