Skriftlig färdighet

Skriftlig färdighet

Delprovet i skriftlig färdighet tar 2 timmar och 30 minuter och består av en sammanhängande text som testtagaren ska skriva utifrån ett givet tema.

Mål

Du ska kunna skriva en självständig och tydlig resonerande text på ett generellt plan om ett givet tema.

Uppgiften

Du ska skriva en sammanhängande text på ungefär 400 ord kring ett givet tema (textens längd kan variera utan att det nödvändigtvis påverkar bedömningen). Temat är av allmänt intresse och inte anpassat till någon speciell studieinriktning. Det är viktigt att temat behandlas på ett generellt plan, betraktas från olika perspektiv och att tonen är saklig.

Material

Du får detta på provet:

 • ett instruktionsblad
 • ett inspirationsblad
 • papper att skriva på

Struktur

Texten ska innehålla:

 • en rubrik
 • en inledning
 • en längre resonerande del och
 • en avslutning.

Den resonerande delen ska utgöra merparten av texten. Du behöver inte använda dig av inspirationsbladet, men det kan vara till hjälp i skrivandet. Du ska tydligt ange om du refererar till eller citerar från inspirationsbladet eller annan källa.

Inledning

Denna del av texten avser att pröva din förmåga att ge en bakgrund till den efterföljande diskussionen. Detta görs till exempel genom att definiera ett begrepp utifrån en given frågeställning.

Resonerande del

Denna del av texten avser att pröva din förmåga att resonera kring olika synsätt kring en fråga/ett tema.

Avslutning

Denna del av texten avser att pröva din förmåga att reflektera/fundera över det du tidigare skrivit och att eventuellt blicka framåt.

Mottagare

Den tänkbara läsaren är en allmänbildad person som gärna läser facktexter. Därför bör stilen ha en neutral saklig ton, som varken är för högtidlig eller för vardaglig.

Praktisk information

Provtid

2 timmar och 30 minuter.

Hjälpmedel

En svensk-svensk ordbok.

Exempel på bra svensk-svenska ordböcker:

 • Bonniers svenska ordbok
 • Norstedts svenska ordbok
 • Natur och Kulturs svenska ordbok
 • Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien.

Observera

 • Synonymordböcker eller tvåspråkiga lexikon är inte tillåtna.
 • Provledaren har ingen skyldighet att tillhandahålla ordbok.

Övrigt

Samtliga papper lämnas in efter provet.

Bedömning

Bedömningen förutsätter att skribenten har producerat en text inom det angivna tema och huvudsakligen följt instruktionen.

Skrivuppgiften bedöms med avseende på:

 1. Skribenten för ett tydligt och självständigt resonemang på ett generellt plan med en objektiv ton.
  Har skribenten fokus på ämnet? Har ämnet behandlats självständigt på ett generellt plan? Utvecklas tankegångar? Har texten en lämplig stil som är anpassad till uppgiften?
   
 2. Texten är välstrukturerad (i inledning, resonemang och avslutning) och resonemangen binds ihop på ett logiskt sätt.
  Finns passande inledning, resonerande del och avslutning? Utgör den resonerande delen merparten av texten? Är det lätt att följa texten genom att sambandet mellan de olika delarna framgår?
   
 3. Texten präglas av godtagbar kvalitet, korrekthet och språkligt omfång.
  Räcker de språkliga resurserna till för att förmedla avsett innehåll? Är ord och fraser varierade och precisa? Är meningsbyggnaden varierad och ordföljden korrekt? Används rätt former för till exempel tempus och bestämdhet?

För ett godkänt krävs följande

Texten är klar och sammanhängande och kan i regel följas och förstås utan ansträngning. Tankar har utvecklats på ett generellt plan, är självständig, har en godtagbar struktur och språket känns inte nämnvärt begränsat lexikalt eller syntaktiskt och har en sådan formell kvalitet att inga nämnvärda missförstånd uppstår.

Betyg

Betygsgraderna är Godkänd och Underkänd.

Minst två bedömare läser och bedömer texterna.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar (läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet). Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du enbart göra om det delprovet, ett så kallad restprov.

Läs mer under Resultat.

Exempelprov

Exempelproven visar hur delprovet i skriftlig färdighet går till i Sverige och i utland.

Delprov 2: Skriftlig färdighet Tisus exempelprov (339 Kb)

Delprov 2: Skriftlig färdighet Tisus exempellösning med kommentar (23 Kb)

Bokmärk och dela Tipsa
Tisus startsida

Adresser

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tisus Stockholm ELLER Tisus utland
106 91 STOCKHOLM

Besöksadress
Universitetsvägen 10 D
plan 6
Södra huset
Frescati