Mål

Uppgifterna syftar till att pröva läsfärdigheterna och läsförståelsen av olika slags texter på

  • ett övergripande plan (d.v.s. i texten som helhet, vilket bl.a. innebär att kunna förstå huvudsakliga attityder och idéer, kopplingar mellan idéerna i texten och hur dessa idéer utvecklas) såväl som på
  • ett lokalt plan (dvs. inom och mellan meningarna, vilket bl.a. innebär att förstå och tolka betydelsen av ord, fraser, satser och meningar samt sambandet mellan dem).

Uppgifter

När- och översiktsläsning

När- och översiktsläsningen består av fem texter med 4–8 frågor och/eller påståenden, totalt 30 frågor. Dessa är oftast flervalsfrågor med 3–4 svarsalternativ eller påståenden som man ska ta ställning till om de är rätt eller fel. Texterna representerar flera olika texttyper.

Sökläsning/informationssökning

Sökläsningen/informationssökningen består av en längre text (3–5 sidor) med 15 frågor.

Testtagaren ska visa att den snabbt, utan att läsa igenom hela texten, kan leta reda på detaljinformation i texten. Svaren ska vara korta, ofta räcker ett eller ett par ord.

Provtid

  • När- och översiktsläsning: 50 min
  • Sökläsning/informationssökning: 25 min

Total provtid är 75 minuter. Sökläsningsuppgiften påbörjas när 25 minuter återstår.

Se även: Varför är läsprovet tidsbegränsat?

Hjälpmedel

Inga hjälpmedel är tillåtna.

Övrigt

Samtliga papper lämnas in efter provet.

Bedömning

Testtagarens svar bedöms/rättas och varje rätt svar får ett poäng. Poängen för betyget Godkänd bestäms utifrån en fastställd färdighetsnivå och kan därför variera något beroende på den enskilda provversionens svårighetsgrad.

Betyg

Betygsgraderna är Godkänd och Underkänd.

För att bli godkänd på Tisus måste du vara godkänd på samtliga tre provdelar (läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet). Om ett av delproven bedöms som underkänt, behöver du enbart göra om det delprovet, ett så kallad restprov.

Läs mer under Resultat.

Exempel på provuppgifter

Nedan hittar du exempel på provuppgifter som visar hur delprovet i läsförståelse går till i Sverige och i utland.