Lärare som undervisar
Foto: Niklas Björling

 

Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk, 7,5 hp

Denna uppdragsutbildning är en ämnesdidaktisk fördjupning och behandlar bedömning utifrån samhälls- och undervisningsperspektiv samt utifrån den övergripande distinktionen summativ/formativ bedömning. I denna kurs diskuterar vi utveckling och bedömning av receptiva och produktiva förmågor i ett andraspråk från nybörjarnivå till avancerad nivå relaterat till elevens ålder. Kursen behandlar även redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers andrapråksutveckling, kopplat till undervisning och teorier om andraspråksutveckling.

 

Bedömning av flerspråkiga elevers andraspråks- och kunskapsutveckling för svensk- och speciallärare, 7,5 hp

Denna uppdragsutbildning är en språkdidaktisk fördjupning och behandlar bedömning utifrån samhälls- och undervisningsperspektiv samt utifrån den övergripande distinktionen formativ/summativ bedömning. I kursen introduceras grundläggande drag i barns och vuxnas andraspråksutveckling och vad som påverkar denna. Kursen behandlar även redskap för en systematisk och kontinuerlig bedömning av elevers språkutveckling, kopplat till undervisning och teorier om andraspråksutveckling.

 

Andraspråksinlärning och tvåspråkig utveckling - uppdragsutbildning, 7,5 hp

Kursen behandlar andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling, med utgångspunkt i till exempel kognitiva, interaktionella och tvärspråkliga perspektiv. Skillnader mellan första- och andraspråksutveckling och mellanbarns och vuxnas andraspråksutveckling beaktas liksom modersmålets roll samt sociala och individuella skillnader. I kursen introduceras analys av barns, ungdomars och vuxnas andraspråksinlärning.

 

Språk, undervisning och lärande - uppdragsutbildning, 7,5 hp

Kursen behandlar flerspråkig litteracitet ur utbildnings- och undervisningsperspektiv. I kursen behandlas bland annat språkets och litteracitetens roll för lärande samt hur undervisning kan gynna flerspråkiga individers språk- och kunskapsutveckling. I kursen ges en orientering om språkliga dimensioner i skola och utbildning samt dessas betydelse för lärande på ett andraspråk. Såväl didaktiska frågor som organisation av undervisning för flerspråkiga samt flerspråkig användning i klassrummet beaktas. Vidare behandlas multimodalitet och lärande, till exempel multimodalitetens möjliga roll i undervisning för flerspråkiga.