Tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning eller av reell kompetens


Tidigare högskoleutbildning/kurser (svensk eller utländsk) kan tillgodoräknas som hel kurs eller som del inom en kurs i ett utbildningsprogram eller fristående kurs. Förutsättningen är att innehållet i utbildningen/kursen som du läst inte skiljer sig väsentligt åt i förhållande till syfte och mål med utbildningsplan/kursplan för utbildningsprogrammet/kursen vid Stockholms universitet. Regler för tillgodoräknande vid Stockholms universitet finner du här.

Även annan utbildning än grundläggande högskoleutbildning samt kunskaper och färdigheter som förvärvats i yrkesverksamhet, så kallad reell kompetens, kan tillgodoräknas. Läs mer om validering av reell kompetens här.


Ansökan om tillgodoräknande av tidigare högskoleutbildning


Du ska skicka din ansökan till den institution som ansvarar för den kurs du vill tillgodoräkna dig. Om kursen (eller delkursen) du vill få tillgodoräknad ges av HSD använder du blanketten på länken nedan och skickar in din ansökan till oss på följande adress: 

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Stockholms universitet
106 91 Stockholm


Vi bedömer ansökan, beslutar och meddelar dig beslutet. Du ansöker via den här blanketten: Tillgodoräknandeblankett (67 Kb) .

OBS! Vänligen skicka in blanketten via e-post till registrator@hsd.su.se.

Ansökan om tillgodoräknande som gäller studier lästa vid annat lärosäte än Stockholms universitet ska innehålla studieintyg, kursplaner och litteraturlistor. Var extra noga med att tydligt skriva vilka av våra kurser/delkurser som du önskar att vi skall bedöma om tillgodoräknande. Ange noggrant vilken eller vilka av våra kurskoder och kursnamn ansökan gäller.


För att vi ska kunna pröva din ansökan behöver du bifoga tillräcklig dokumentation av den utbildning du vill åberopa som underlag för din ansökan. I förekommande fall kan vi begära in kompletterande underlag för att din ansökan ska bli fullständig. Om kompletterande underlag inte inkommer inom utsatt tid så kommer din ansökan att bedömas utifrån det underlag som inkommit.

Handläggning och överklagande


Handläggningstiden kan variera utifrån varje enskilt fall men är i normalfallet max två månader från det att vi har fått in en fullständig ansökan. Du kommer skriftligen att meddelas om beslutet. Beslut om tillgodoräknande kan överklagas. Gällande regler för tillgodoräknande finns i högskoleförordningen. De lokala riktlinjerna vid Stockholms universitet för tillgodoräknande hittar du här.

Viktigt att tänka på angående tillgodoräknanden


Kontakta studievägledaren för ditt program om du avser ansöka om tillgodoräknande för flera av kurserna inom ditt program. Du kan då få hjälp med vilken eller vilka institutioner du ska skicka din/dina ansökan/ansökningar till.
När ett tillgodoräknande (TG) blir beviljat: Tänk på att din studiegång kan förändras i och med att du fått tillgodoräkna dig en del av din utbildning. Kanske behöver du ansöka om plats på annan kurs och meddela VFU-sekretariatet samt ditt partnerområde att du fått kurs/er tillgodoräknat dig.


Det finns inga garantier att ledig plats finns på den kurs eller moment som du vill fortsätta med efter ditt TG vilket innebär att det kan uppstå luckor i din fortsatta studiegång som i sin tur kan få konsekvenser för studiemedel från CSN den aktuella terminen.


Tillgodoräknade studier betygssätts ej.


Du är som student själv ansvarig för att ta reda på vad ditt TG innebär för dina fortsatta studier. Tala med studievägledare på din programansvariga institution.