Josephine Selander
Josephine Selander.

E-post: josephine.selander@gmw.gess.ethz.ch
Om forskningsprojektet på ETH:s hemsida.

Om mig

Jag är doktorand sedan september 2019 på ETH i Zürich (Chair for History of the Modern World). Min bakgrund är inom TV-produktion och dokumentärfilm, med Konstnärlig högskoleexamen i scener och medier, Dramatiska Institutet (Stockholm). Jag är initiativtagare till utbildningsföretaget Nordiska Yogainstitutet, och har skrivit ett flertal böcker inom yoga, filosofi och psykologi. Jag tog min masterexamen i idéhistoria på Stockholms universitet 2018.

Forskning Avhandlingsprojekt

Min avhandling, som har arbetsnamnet Making mindfulness: Narrating, Mediating, Medicalizing transcultural emotion-knowledge, 1920 – 2000, handlar om hur såväl media som publiker fungerat som aktörer i kunskapsproduktionen av mindfulness. Eller med andra ord, hur religiösa praktiker (som buddhistisk meditation) kommit att uppfattas som en känsloregleringsteknik inom psykologin.

Utifrån ett känslohistoriskt perspektiv undersöker jag hur ett meningsskapande av känslohantering formerats och förändrats över tid. Jag utgår från tre perioder. Den första är 1920- och 30-tal, då europeiska författare beskrev meditationsövningar i skönlitteratur och reseskildringar. I det här materialet kan en berättelse spåras om hur buddhistiska praktiker beskrevs som ett sätt att befria och förstå ”självet”. Under den andra perioden, 1950-tal, presenterades en slags modern buddhism av aktörer från Japan och Indien. I föreläsningar och massmedia lanserades meditation, väl avpassad för europeiska och nordamerikanska publiker, som en teknik för att leva spontant, kreativt och autentiskt. I den tredje processen undersöks medikaliseringen av kontemplativa metoder, främst ur ett svenskt perspektiv under 1990- och början av 2000-talet, då mindfulness kom att tillämpas i hälso- och sjukvårdssystem samt i psykologprogram vid högskolor. 

Genom att studera hur uppfattningen om känslohantering förändras under undersökningsperioden, hoppas jag kunna belysa större skeden som rör skärningspunkten mellan individ och samhälle. Ett exempel är hur psykoanalysen under mellankrigstiden i Europa ställde nya frågor om ”jagets” uppbyggnad. Ett annat är hur det kalla kriget och kärnfamiljen som normativ, initierade subkulturella grupper som till exempel den mediterande beatgenerationen. En rörelse som ifrågasatte individens samhällsplikter: tankar som i sin tur beredde väg för framväxten av en ny, bred ungdomskultur under 1960-talet. Slutligen är jag intresserad av att uppmärksamma dagens förhållningssätt till känslohantering och pröva det mot teorier om hur neoliberala idéer skjuter över ansvaret om hälsa till individen. Exempelvis erbjuds idag mindfulness som känsloregleringsteknik (eller som del i de så kallade ”tredje vågens beteendeterapier”) på flertalet vårdcentraler i Sverige, så väl som i övriga Europa och Nordamerika. Och under de senaste två decennierna har ett stort antal kliniska forskningsstudier gjorts på mindfulness, med lovande fynd. Syftet med övningarna är att tillhandahålla tekniker för individen att kunna reglera besvärliga känslokluster så som depression eller ångest. 

Med avhandlingsarbetet önskar jag bidra med historiska perspektiv till den idag optimistiska inställningen till mindfulness och dess effekter. Genom att historisera processerna för emotionell självreglering ämnar jag skriva fram hur ett transkulturellt meningsskapande av buddhistiska metoder inte bara har producerat ny kunskap om känslohantering inom psykologin, utan också ny kunskap om individen i förhållande till samhället. Med det har jag för avsikt att dels problematisera förhållandet mellan dagens självreglerande tekniker och socio-politiska frågor. Dels undersöka hur publikerna – genom att ta del av medieringen och att återberätta beskrivningarna om känslohantering – varit delaktiga i en ny kunskapsproduktion om känslor. 

Intresseområden

Kunskapshistoria, känslohistoria, globalhistoria samt mediernas och publikernas kulturhistoria.

Huvudhandledare: Harald Fischer- Tiné, ETH

Biträdande handledare: Andreas Kilcher, ETH, Staffan Bergwik, SU