Allmän information

Utbildning på forskarnivå i romanska och klassiska språk syftar till att ge de studerande:

- fördjupade och breddade ämneskunskaper
- väsentligt förbättrade språkfärdigheter
- fördjupade insikter i allmän språk- och litteraturvetenskaplig teori och (särskilt inom romanska språk) diskursanalys
- mycket goda insikter i teori och metod på det för avhandlingsämnet aktuella forskningsområdet
- förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
- förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera det aktuella forsknings-området.

Utbildningen har som mål att lägga en grund för den studerandes vidare forskningsverksamhet och att i övrigt göra den studerande lämpad att fullfölja sådana uppgifter i samhället där en mycket hög kompetens inom ämnet är av betydelse.

Doktorandrekrytering - Humanistiska fakulteten

Allmänna studieplaner:

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i klassiska språk (405 Kb)

Romanska språk- allmän inriktning, inrikt mot franska, italienska, portugisiska och spanska (402 Kb)

Redan student på forskarnivå vid institutionen?

Läs mer genom att klicka här.