Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i utbildningskatalogen på Stockholms universitets hemsida su.se/utbildning. Kursbeskrivningen förtydligar hur kursen genomförs i praktiken och den finner du på kursens hemsida två månader före kursstart. Kursbeskrivningen ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av läraren under lektionerna. Tveka inte att fråga läraren om frågetecken skulle kvarstå inför genomförande av olika uppgifter.

Obs! Om det krävs särskilda åtgärder för att du ska kunna genomföra kursen, se su.se/utbildning/under-utbildningen/studera-med-funktionsnedsättning

Kontaktperson på Romanska och klassiska institutionen är studievägledaren. Observera att du måste vara ute i god tid med din anmälan för att kunna anpassa examination och undervisningen till dina specifika behov.

 

Hemuppgifter (d.v.s. uppsatser, kortare självständiga arbeten och inlämningsuppgifter i övrigt) ska skrivas med egna ord och bygga på egna reflektioner kring ämnet. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Saknas källor eller om de är mycket bristfälliga och läraren upptäcker plagiat så kan det leda till en anmälan till rektor. Tänk på att använda egna formuleringar även i muntliga redovisningar. Om inlämnings­uppgifter förekommer på kursen kommer dessa att granskas av ett textmatchningsverktyg. För allmän information om Fusk och plagiat, se vidare Stockholms universitets Regelbok, bok 2 (http://www.su.se/regelboken): Föreskrifter för examination vid Stockholms universitet och Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet.

Obs! att du måste anmäla dig till salstentamina och anonyma hemtentamina senast åtta (8) veckodagar före tentamensdagen i Ladok.